Хоризонтално учење/усавршавање наставника – ослонац за боља постигнућа ученика

Каталошки број програма: 649  

Не

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Сестре Јањић бр. 6, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598801,

Зорица Николић, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598800,

Иван Недељковић, Дипломирани психолог, Прва крагујевачка гимназија; Бојана Поповић, Дипломирани психолог-мастер, Прва техничка школа; Невена Шћепановић Нешић, Мастер образовних политика, ЦСУ Крагујевац;

Иван Недељковић, Дипломирани психолог, Прва крагујевачка гимназија; Бојана Поповић, Дипломирани психолог-мастер, Прва техничка школа; Невена Шћепановић Нешић, Мастер образовних политика, ЦСУ Крагујевац;

општа питања наставе

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развој културе учења, заједнице учења унутар установе/школе кроз хоризонтално учење/усавршавање и сарадње унутар установе и локалне заједнице у функцији унапређивања квалитета образовно-васпитног рада и постизања бољих постигнућа ученика.

Подизање свести наставника о важности хоризонталног учења/усавршавања и препознавање значаја сарадње међу наставницима (унутар установе/школе и на локалу) за квалитет наставног процеса, учење ученика и постигнућа ученика. Јачање компетенција запослених у образовању за планирање, реализацију и евалуацију С.У. унутар установе/школе. Континуирано унапређивање квалитета наставне праксе укључивањем наставника у различите колаборативне (заједничке) активности С.У. на нивоу установе/школе и шире заједнице. Јачање капацитета наставника за проналажење и коришћење различитих метода праћења и вредновања постигнућа ученика кроз сарадњу и ху/у. Подстицање запослених у образовању за праћење ефеката ху/у на постигнућа ученика.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводХоризонтално учење и усавршавањеАктивности хоризонталног учења/усавршавањаПланирање, реализација и евалуација хоризонталног учења/усавршавања(Само)рефлексија и „feedback”Како пратимо планирање и реализацију хоризонталног учења/усавршавања и ефекте на остваривање исхода?Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 48.000,00 бруто)-хонорар реализатора, путни трошак, трошкови материјала. За мање групе, цена по учеснику је пропорционална цени за групу од 30 (48.000,00 бруто).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Економска школа, Радоја Домановића 6, Крагујевац Иван Недељковић, Невена Шћепановић Нешић 28 3.85
2 Teхничка школа "Павле Савић", Шајкашка 34, Нови Сад Иван Недељковић, Невена Шћепановић Нешић 29 3.78

Укупно учесника: 57 | Просечна оцена: 3.82