Мој час – учење за трећи миленијум

Каталошки број програма: 489  

Не

Основна школа Матко Вуковић, Руђера Бошковића 1,Суботица, osmatkov_su@mts.rs, 0244562573, ,

Светлана Илијашевић, ilijasevicsvetlana@gmail.com, 0244561377, 0608556022,

Наташа Турунташ, професор српског језика и књижевности, ОШ „Танаско Рајић„; Марина Павловић, дипломирани психолог, ОШ „Танаско Рајић„;

Наташа Турунташ, професор српског језика и књижевности, ОШ „Танаско Рајић„; Марина Павловић, дипломирани психолог, ОШ „Танаско Рајић„;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Подизање нивоа компетенција наставника за постизање оптималног нивоа индивидуализације наставног процеса ради развијања општих компетенција ученика

Сагледавање предности индивидуализације за успешност подучавања; Унапређивање знања наставника о општим компетенцијама ученика и како их развијати; Оснаживање наставника за планирање, праћење и вредновање наставног часа у складу са стандардима квалитета наставе и учења; Упознавање са карактеристикама ученика од значаја за индивидуализацију наставе; Стицање знања о психолошким принципима учења и мотивационим профилима ученика и њихово повезивање са индивидуализацијом подучавања; Развијање вештина наставника за креирање сопствене стратегије подучавања у конкретном одељењу; Развијање свести о значају повратне информације и препоруке ученику за даље учење и стицање вештина да се исте дефинишу.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данИндивидуализација наставе - од законске регулативе до праксеПланирање наставе - стандарди, компетенције, специфичности одељењаПредуслови упешног подучавања базираног на индивидуализацијиПовратна информација и препорука ученику за даље учење

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику за групу од 26 до 30 учесника -1 200,00 динара; Цена по учеснику за групу од 21 до 25 учесника - 1 500,00 динара; Цена по учеснику за групу од 15 до 20 учесника -2 100,00 динара. Цена укључује хонорар реализатора семинара, трошкове радног материјала, сертификате и порезе. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.