Усавршавање комуникацијске компетентности: комуникација са ученицима, колегама и родитељима

Каталошки број програма: 157  

Не

Институт за педагошка истраживања, Добрињска 11/3, sekretar@ipisr.org.rs, 0112658439, , 0112658439

Николета Гутвајн, sekretar@ipisr.org.rs, 0112658439, 0644136749,

Славица Шевкушић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања, Београд; Ивана Ђерић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања, Београд;

Славица Шевкушић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања, Београд; Ивана Ђерић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања, Београд;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Општи циљ програма је унапређивање знања и вештина наставника, васпитача и стручних сарадника у домену вербалне и невербалне комуникације, а у функцији развијања сарадничких односа и односа уважавања између свих актера у васпитно-образовном процесу.

Упознавање учесника са истраживањима о значају који квалитет комуникације има за академске и психосоцијалне исходе школовања Упознавање учесника са принципима и правилима емпатијске и асертивне комуникације Упознавање учесника са значајем који лична (експлицитна и имплицитна) уверења имају за међуљудске односе Упознавање учесника са теоријом о конструктивним и неконструктивним/деструктивним уверењима (основни постулати РЕБТ-а) и последицама које неконструктивна уверења одраслих (изједначавање понашања са личношћу, морајући захтеви, црно-бело мишљење, претеране генерализације) имају за васпитни рад са децом и младима Усавршавање вештина емпатијске и асертивне вербалне и невербалне комуникације Усавршавање вештина активног слушања

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данКонструктивна (емпатијска и асертивна) комуникацијаАктивно слушање

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1.000 динара; укупна цена семинара за групу до 30 учесника је 28.000 динара нето износ (25.500 динара ауторски хонорари, 2.500 динара материјални трошкови); плус путни трошкови (две повратне карте) за реализаторе семинара, ако је организатор семинара изван Београда.