Стратегије коришћења наставних садржаја у настави/учењу

Каталошки број програма: 575  

Не

Образовно креативни центар Дидакта, др Ивана Рибара 21/27, zoricavukosavljevic1@gmail.com, 0641448776, 0117188315, 0117188315

Зорица Вукосављевић, zoricavukosavljevic1@gmail.com, 0117188315, 0641448776, 0117188315

Славица Радаљац, Дипломирани педагог, Образовно креативни центар Дидакта;

Славица Радаљац, Дипломирани педагог, Образовно креативни центар Дидакта; Маја Костић, Професор разредне наставе, ОШ „Раде Кончар„, Земун; Загорка Маринковић, Дипломирани педагог, Основна школа ,,Јан Амос Коменски'', Кулпун ; Гордана Кијановић, Дипломирани психолог, Медицинска школа„Београд„; Зорица Кондић, Мастер учитељ, ОШ „Јован Јовановић Змај„, Сремска Каменица ; Горјана Кнежевић, Дипломирани дефектолог- мастер, Медицинска школа ,,Надежда Петровић,, Земун; Марица Кнежевић, Дипломирани економиста, мастер менаџер, Трговачка школа, Београд; Тања Динић, Дипломирани историчар, Медицинска школа „Надежда Петровић„;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Јачање компетенција учесника у креирању стратегија којима се наставни садржаји из једног или више предмета, уз осмишљену активност ученика користе за конструкцију нових знања и њихову примену и надоградњу у различитим животним ситуацијама.

Настава заснована на развоју компетенција. Управљање процесом учења. Активности достизања виших сазнајних нивоа уз индивидуализовани приступ. Постављање циљева и исхода. Вредновање вршњака, само/вредновање у функцији учења. Израда продуката учења. Креирање проблемских задатака, животних ситуација и задатака ка функционалним и метакогнитивним знањима. Конструисање знања као индивидуалне и социјалне категорије. Подучавање у складу са различитим стиловима учења. Коришћење тестова у функцији учења. Јачање критичког и креативног приступа и реализација интегралног приступа сарадњом у тиму. Улажење у нове улоге. Неговање академских, комуникацијских, кооперативних вештина. Самостална примена у пракси и вредновање урађеног уз повратну инф.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан1. I УВОДНИ САДРЖАЈИ 1. Сарадња и договор, стварање пријатне и опуштене атмосфере 10 мин.2. Усаглашавање циља програма са очекивањима учесника 3. Тумачење синтагме „стратегије у настави„ 4. Настава заснована на развоју компетенција 5. Стратегије управљања процесом учења–правила рада која се и примењују током реализације прогрма ПаузаII САЗНАЈНИ НИВОИ У НАСТАВИ/УЧЕЊУ 1. Анализа когнитивног аспекта2.Технике и активности индивидуализације у настави 3. Дефинисање циљева и исхода часа 4. Праћење и вредновање у настави-самовредновање, вредновање вршњака, наставника Пауза за ручакIII КОНСТРУИСАЊЕ ЗНАЊА У НАСТАВИ/УЧЕЊУ 1. Когнитивни конструктивизам у настави/учењу – Ж. Пијаже 2. Социјални конструктивизам у настави – Л.С. Виготски 3. Новe улогe наставника. Сараднички односи. Вршњачко учење - процена наведеног током реализације ПаузаIV СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ЧИТАЛАЧКЕ ПИСМЕНОСТИ 1. Дефинисање, процена досадашњих постигнућа 2. Карактеристике функционалног и метакогнитивног знања и начини примене у пракси3. Препознавање, тумачење и израда задатака у вишим сазнајним нивоима нивоима 2. дан I СТРАТЕГИЈЕ ПРЕДСТАВЉАЊА НОВИХ САДРЖАЈА У НАСТАВИ 1. Аудитивни тип/стил2. Визуелни типови/стилови учења 3. Кинестетски типови/стилови ученика ПаузаII СТРАТЕГИЈЕ УСВАЈАЊА САДРЖАЈА 1.Тестови у функцији конструисања знања и праћења рада ученика Стратегије постизања пажње и слушања у настави – са аспекта наставника 3.Белешке у функцији активног учешћа ученика у настави и у контексту нових технологија Пауза за ручакIII ИНТЕГРАЛНИ ПРИСТУП 1.Коришћење креативних и критичких техника у интегралном приступу у настави 2. Извештавање и анализа урађених припрема Пауза3. Да ли смо све рекли о интегралној настави/учењу IV ИЗРАДА СЦЕНАРИЈА/ПРИПРЕМЕ ЗА ЧАС 1. Дидактичко методички захтеви V ЗАВРШНЕ АКТИВНОСТИДоговор о реализацији трећег дана 25 мин.3. данIII ПРИМЕНА САДРЖАЈА У СВОЈОЈ НАСТАВНОЈ ПРАКСИ 1. Израда сценарија/припреме за час 2. Присуство и анализа угледних часова

30

дана: 3
бодова: 24

Бруто цена по учеснику је 4500 дин. У цену је урачунато: - Приручник за реализацију семинара, са прилозима - Дидактички и потрошни материјал - Литература коришћена за припрему семинара у електронској форми - Путни, телефонски, трошкови преноћишта, хонорари аутора, реализатора и сарадника - Трошкови пословања Центра за едукацију Дидакта - Уверење о савладаном програму стручног усавршавањa

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Средња школа ''Вук Караџић'' Љубовија Славица Радаљац, Тања Динић 26 3.96
2 Трговачка школа, Хиландарска 1 Славица Радаљац, Марица Кнежевић 28 3.99
3 Економска - трговачка школа ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар Славица Радаљац, Марица Кнежевић 21 3.97
4 ОШ ''Петар Враголић'', Љубовија Славица Радаљац, Тања Динић 30 3.94
5 ОШ ''23. октобар'', Сремски Карловци Славица Радаљац, Тања Динић 29 3.8
6 Хемијско - медицинска школа, Стеријина 113, Вршац Славица Радаљац, Горјана Кнежевић 30 3.97
7 Пољопривредна школа ''Вршац'', Архитекте Брашована 1 Марица Кнежевић, Славица Радаљац 30 3.93

Укупно учесника: 194 | Просечна оцена: 3.94