Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Каталошки број програма: 405  

Не

Друштво математичара Србије, Кнез Mихаилова 35/IV, Поштански фах 355, 11000 Београд, drustvomatematicara@yahoo.com, 0113036818 , 0113036819

Биљана Ћамиловић, seminari@dms.rs, 0113036818, 062544444, 0113036819

Радослав Божић, доктор наука, Гимназија „Светозар Марковић“, Нови Сад; Мирослав Марић, доктор рачунарства, Математички факултет, Београд; Александра Равас, дипл. математичар за теоријску математик, Уникредит банка; Небојша Икодиновић, доктор математичких наука, Математички факултет, Београд; Јован Кнежевић, Дипломирани математичар, Шеста београдска гимназија; Татјана Стојановић, Доктор информатичких наука, Природно-математички факултет, Крагујевац; Марина Свичевић, Доктор рачунарских наука, Природно-математички факултет, Крагујевац; Јасмина Мицић, Наставник гимназије, Прва крагујевачка гимназија; Слађана Димитријевић, доктор математичких наука, Природно-математички факултет, Крагујевац; Ђорђе Баралић, доктор математичких наука, Математички институт САНУ; Зорана Лужанин, доктор наука, Природно-математички факултет, Нови Сад; Владимир Балтић, доктор математике, мр електротехнике, Висока школа електротехнике и рачунарства; Душица Марковић, , Основна школа „Стефан Немања“; Вељко Ћировић, , Ваљевска гимназија; Александар Сеничић, магистар методике наставе математике, Гимназија Краљево; Зоран Каделбург, доктор наука, Математички факултет, Београд; Ненад Стојановић, Доктор математичких наука, Природно-математички фаултет у Крагујевцу; Сузана Алексић, доктор наука-математичке науке, Природно-математички фаултет у Крагујевцу; Душа Вуковић, мастер математичар, Математичка гимназија; Драгољуб Ђорђевић, , ОШ „Херој Иван Мукер“; Милан Живановић, Доктор методике наставе математике, Академија Васпитачко-медицинских стр. студија; Милан Јовановић, доктор математике, Математички факултет, Универзитет у Београду; Валентина Поповић, мастер математичар, Прва београдска гимназија; Јелена Матејић, мастер информатичар, Природно-математички факултет у Нишу; Ана Капларевић Малишић, Доктор информатичких наука, Природно-математички факултет, Крагујевац; Драгана Станојевић, Мастер математике, Syneos Health, doo; Филип Марић, др, Математички факултет, Београд; Иван Дрецун, , Математички факултет, Београд; Милан Вугделија, мр, Фондација "Петља"; Душан Попадић, мастер, Институт "Михајло Пупин"; Нина Икодиновић, , Прва крагујевачка гимназија; Марко Обрадовић, доктор математичких наука, Математички факултет, Београд; Бојана Милошевић, доктор математичких наука, Математички факултет, Београд; Милена Марић, дипломирани математичар, Девета гимназија „Михаило Петровић Алас“; Катарина Вељковић, дипл. математичар за рачунарство и инфор, Прва крагујевачка гимназија; Бојана Сатарић, дипломирани инжењер, Средња школа за економију, право и администрацију

Радослав Божић, доктор наука, Гимназија „Светозар Марковић“, Нови Сад; Мирослав Марић, доктор рачунарства, Математички факултет, Београд; Анђелка Симић, Дипломирани математичар, Гимназија „Бранислав Петронијевић“ Уб; Александра Равас, дипл. математичар за теоријску математик, Уникредит банка; Небојша Икодиновић, доктор математичких наука, Математички факултет, Београд; Јован Кнежевић, Дипломирани математичар, Шеста београдска гимназија; Милош Пушић, Дипломирани математичар, Прва београдска гимназија; Татјана Стојановић, Доктор информатичких наука, Природно-математички факултет, Крагујевац; Марина Свичевић, Доктор рачунарских наука, Природно-математички факултет, Крагујевац; Јасмина Мицић, Наставник гимназије, Прва крагујевачка гимназија; Слађана Димитријевић, доктор математичких наука, Природно-математички факултет, Крагујевац; Ненад Вуловић, Доктор методике наставе математике, Факултет педагошких наука Универзитета уКрагујевцу; Ђорђе Баралић, доктор математичких наука, Математички институт САНУ; Зорана Лужанин, доктор наука, Природно-математички факултет, Нови Сад; Владимир Балтић, доктор математике, мр електротехнике, Висока школа електротехнике и рачунарства; Душица Марковић, , Основна школа „Стефан Немања“; Александар Миленковић, доктор методике наставе математике, Природно – математички факултет Универзитета у Кра; Вељко Ћировић, , Ваљевска гимназија; Александар Сеничић, магистар методике наставе математике, Гимназија Краљево; Зоран Каделбург, доктор наука, Математички факултет, Београд; Ненад Стојановић, Доктор математичких наука, Природно-математички фаултет у Крагујевцу; Сузана Алексић, доктор наука-математичке науке, Природно-математички фаултет у Крагујевцу; Душа Вуковић, мастер математичар, Математичка гимназија; Драгољуб Ђорђевић, , ОШ „Херој Иван Мукер“; Милан Живановић, Доктор методике наставе математике, Академија Васпитачко-медицинских стр. студија; Милан Јовановић, доктор математике, Математички факултет, Универзитет у Београду; Бранислав Поповић, доктор математичких наука, Природно-математички факултет Универзитета у Крагу; Миодраг Савовић, Дипломирани математичар, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Валентина Поповић, мастер математичар, Прва београдска гимназија; Јелена Матејић, мастер информатичар, Природно-математички факултет у Нишу; Ана Капларевић Малишић, Доктор информатичких наука, Природно-математички факултет, Крагујевац; Нина Радојичић Матић, Доктор рачунарских наука, Универзитет у Београду, Математички факултет; Драгана Станојевић, Мастер математике, Syneos Health, doo; Бранислав Ранђеловић, Доктор наука, Електронски факултет Ниш; Филип Марић, др, Математички факултет, Београд; Иван Дрецун, , Математички факултет, Београд; Милан Вугделија, мр, Фондација "Петља"; Душан Попадић, мастер, Институт "Михајло Пупин"; Нина Икодиновић, , Прва крагујевачка гимназија; Марко Обрадовић, доктор математичких наука, Математички факултет, Београд; Бојана Милошевић, доктор математичких наука, Математички факултет, Београд; Елизабета Грајфенштајн Милошевић, дипломирани математичар, Гимназија “Урош Предић” Панчево; Милена Марић, дипломирани математичар, Девета гимназија „Михаило Петровић Алас“; Катарина Вељковић, дипл. математичар за рачунарство и инфор, Прва крагујевачка гимназија; Марек Светлик, доктор наука - математичке науке, Математички факултет, Београд; Драган Урошевић, доктор рачунарства, Математички институт САНУ, Рачунарски факултет; Војислав Андрић, доктор методике математике, Подружница математичара Ваљево; Бојана Сатарић, дипломирани инжењер, Средња школа за економију, право и администрацију

математика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање наставе математике, рачунарства и информатике у основној и средњим школама подизањем нивоа стручних и предметно-методичких компетенција наставника.

Разрадом тема из редовне и додатне наставе математике и рачунарско-информатичке групе предмета и њиховом методичком обрадом припремити наставнике за успешнији рад у настави и ваннаставним активностима у основној и средњој школи. Оспособити наставнике за ефикасно коришћење савремених информационо-комуникационих технологија у настави. Дати конкретне примере и сугестије за организацију и реализацију наставе орјентисане на исходе и стандарде постигнућа, индивидуализацију наставе, проверавање и оцењивање, мотивацију ученика, као и понудити примере садржаја који могу да послуже за популаризацију математике, рачунарства и информатике.

Побољшавање квалитета и осавремењавање наставе математике и рачунарско-информатичке групе предмета у основним и средњим школама. Оспособљавање наставника за адекватно коришћење ИКТ у настави. Такође, прилагођавање наставника актуелним променама у програмима и, посебно, примени усвојених исхода и стандарда постигнућа ученика. Унапређивање методичких компетенција наставника кроз рад на иновацијама и увођењу нових облика и метода рада у настави математике, рачунарства и информатике.

  • 1. дан
    • Иновирање стручних знања
  • 2. дан
    • Унапређивање методичких компетенција

30

дана: 2
бодова: 16

Појединачна цена је 12 000 динара, а за групу: 30 × 12 000 = 360 000 динара. У цену су урачунати: закуп просторија, путни трошкови предавача, штампани радни материјал, хонорар предавача, освежење за све учеснике, ПДВ. За чланове Друштва математичара Србије предвиђен је попуст.