Форум театар као техника превазилажења предрасуда и стереотипа у раду са младима

Каталошки број програма: 160  

Не

Дом ученика средње ПТТ школе, Здравка Челара 16, Београд, office@pttdom.edu.rs, 0113291242, 0668214001, 0113291035

Ана Станковић, ana.stankovic@pttdom.edu.rs, 0112070017, 0604969276, 0113291035

Ана Станковић, Дом ученика средње ПТТ школе; Слађана Пријић-Сладић, Дом ученика средње ПТТ школе

Ана Станковић, Дом ученика средње ПТТ школе; Слађана Пријић-Сладић, Дом ученика средње ПТТ школе

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Превенција и смањење предрасуда и стереотипа међу младима у школи/дому; разумевање и поштовање различитости; оснаживање наставника/васпитача да стекну знања и вештине за препознавање дискриминације; подстицање поверења, толеранције и емпатије.

Препознавање предрасуда и стереотипа и разлика међу њима; усвајање знања и вештина за сузбијање предрасуда и стереотипа; информисање ученика о дискриминацији и механизмима за њено спречавање; стицање знања о примени и важности комуникацијских вештина; развијање и унапређивање комуникацијских вештина; овладавање техником форум театра

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у oсновној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Предрасуде и стереотипи Успешна комуникација = толеранција Форум театар – моћно средство за борбу против предрасуда и стереотипа Акцијом до промене путем форум театра Завршна реч

25

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по полазнику