Стандарди постигнућа и наставни програми као главне смернице за обликовање наставе страних језика

Каталошки број програма: 869  

Не

Друштво за стране језике и књижевности Србије, Студентски трг 3, dsjksrbija@gmail.com, 0643708773, 0607171964,

Љиљана Ђурић, djuricz@sbb.rs, 0643708773, 0643708773,

Оливера Дурбаба, доктор наука, Филолошки факултет у Београду;

Оливера Дурбаба, доктор наука, Филолошки факултет у Београду; Љиљана Ђурић, доктор филолошких наука, Филолошки фалултет Универзитета у Београду; Катарина Завишин, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Александра Беговић, професор немачког језика и књижевности, Филозофски факултет у Косовској Митровици; Ана Јовановић, ванредни професор, Филолошки факултет Универзитета у Београду

страни језик

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Подршка и унапређивање наставничких компетенција за праћење званичних и обавезујућих докумената и препознавање иновација у њима које условљавају измене у организовању наставног процеса

• Познавање законске регулативе и докумената у области образовања (важећи закони, стандарди постигнућа, исходи, акредитовани уџбеници) • Подстицање критичког и аналитичког мишљења наставника (анализа постојећих докумената; анализирање иновација у документима као и процена узрочно-последичних односа између стандарда, циљева и исхода наставе страних језика; одабир садржаја и метода неопходних за реализацију наставе и остваривање постављених захтева) • Развијање и усавршавање методичких компетенција наставника (припрема и адаптирање наставног материјала; одабир активности и облика рада у складу са знањем и индивидуалним карактеристикама ученика; усавршавањe метода и техника за проверу проверу постигнућа ученика)

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета

1. дан1. Корелација циљевa, исхода и стандарда постигнућа у настави страног језикаПауза2. Планирање и прирема наствног процеса усмереног на исходеПауза3. Практичан рад учесника семинараПауза4. Практичан рад учесника семинара

30

дана: 1
бодова: 8

2000 динара по учеснику (хонорари за реализаторе семинара, путни трошкови, материјал за семинар, освежење, сертификати, организациони послови ДСЈКС)