ИНКЛУЗИЈА ОД ТЕОРИЈЕ ДО ПРАКСЕ 2

Каталошки број програма: 246  

Не

Центар за образовање и професионални развој, Текеришка 18А, 11221 Београд, eduscimail@ceoprora.rs, 0114054597

Радован Антонијевић, aa_radovan@yahoo.com, 0114054597, 0638118889

Славица Николић, Професор разредне наставе, ОШ,,Милан Илић Чича"; Бојан Грујић, Дипломирани педагог, Школа креативних вештина, Јагодина; Татјана Симић, Доктор медицинских наука, ШОСО „Вукашин Марковић“, Крагујевац; Слађана Арсић, доктор наука, Висока медицинска школа струковних студија Ћупријa

Бојан Грујић, Дипломирани педагог, Школа креативних вештина, Јагодина; Анита Цекић, Мастер психолог, ОШ ''Његош'', Ниш; Татјана Симић, Доктор медицинских наука, ШОСО „Вукашин Марковић“, Крагујевац; Слађана Арсић, доктор наука, Висока медицинска школа струковних студија Ћупријa

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Унапређивање компетенција запослених у образовању у раду са децом/ученицима којима је потребна додатна подршка у учењу и развоју, применом савремених метода и техника рада.

- Стицање и проширивање знања о мултисистемском приступу инклузији, правилима и стратегијама рада, према капацитететима и специфичностима сваког детета/ученика. - Подстицање интердисциплинарног приступа међу члановима ИОП тимова, развијање партнерских односа са породицама, ради пружања оптималне подршке развоју деце/ученика у инклузивном окружењу. - Овладавање различитим методама и техникама рада неопходних за креирање подстицајне климе за учење, развој и напредовање све деце/ученика.

По завршетку обуке полазници ће овладати стратегијама успешне инклузивне праксе. Коришћењем различитих интерактивних метода и техника у раду, постизала би се оптималнија подршка у процесу усвајања нових знања и вештина код деце/ученика. Развијањем интердисциплинарног приступа међу сарадницима и члановима ИОП тимова, креирали би подстицајну климу за учење и напредовање све деце/ученика. Очекивани исходи обуке односили би се и на подизање нивоа знања код полазника о облицима развојних потешкоћа деце/ученика и проналажење адекватнијих стратегија за њихове развојне потребе. Полазници ће стећи и функционална знања о изради и праћењу ИОП-а3. Развијањем професионалне осетљивости развијали би и успешнију сарадњу са родитељима деце/ученика.

 • 1. дан
  • (1) Основни принципи учења и њихова примена у раду са децом
  • Пауза
  • (2) (2) Савремени облици организације наставе као полазна основа рада у инклузивном одељењу
  • Пауза
  • (3) Правила успешне социјалне интеграције у инклузивним оквирима
  • Пауза
  • (4) Интердисциплинарни приступ у осмишљавању плана подршке у раду са даровитим ученицима
 • 2. дан
  • (5) Улога родитеља и породице у изради и спровођењу индивидуално-образовних планова
  • Пауза
  • (6) Модели и начини рада са децом која имају проблеме у понашању
  • Пауза
  • (7) Овладавање стратегијама успешног рада на препознавању и превазилажењу потешкоћа у учењу
  • Пауза
  • (8) Стратегије рада са децом у разреду која имају развојне и здравствене потешкоће

30

дана: 2
бодова: 16

Бруто износ цене семинара за групу од 30 учесника је 60.000 динара, односно 2.000 динара по учеснику. У цену су урачунати хонорари реализатора, путни трошкови, скрипте за учеснике семинара, трошкови координисања (телефонски рачуни, промоција семинара заинтересованим групама учесника, коришћење додатне хардверске опреме).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Вук Караџић", Степојевац Бојан Грујић, Анита Цекић 27 4
2 РСД "Бајка", Нови Београд Бојан Грујић, Анита Цекић 18 3.98
3 Хемијско - медицинска школа, Вршац Бојан Грујић, Слађана Арсић 29 3.95
4 ОШ "Свети Сава", Житиште Бојан Грујић, Слађана Арсић 30 3.95
5 ОШ "Иван Милутиновић", Вишњица Бојан Грујић, Слађана Арсић 30 3.95
6 ОШ "Нада Поповић", Крушевац Бојан Грујић, Слађана Арсић 28 3.92
7 ПУ "Пионир", Јагодина Бојан Грујић, Слађана Арсић 29 3.99
8 ОШ "Филип Кљајић Фића", Чукарица Бојан Грујић, Слађана Арсић 14 3.74
9 ОШ "Коста Војиновић", Куршумлија Бојан Грујић, Слађана Арсић 15 3.94

Укупно учесника: 220 | Просечна оцена: 3.94