Пројекат и пројектна настава као савремени приступи у подучавању ученика

Каталошки број програма: 699  

Не

Национална асоцијација наставника/ца Грађанског васпитања и сарадника/ца НАГВИС, Милићева 8а/10, asocijacijagv@gmail.com, 0641176785

Мелита Ранђеловић, nagvisobuke@gmail.com, 0113433093, 0641176785

Миљана Китановић, дипломирани психолог, Гимназија „Душан Васиљев“ Кикинда; Рада Тадић, Мастер педагог, Гимназија „Јосиф Панчић“ Бајина Башта; Светлана Гурјанов Ташин, , Медицинска школа „7.април“ Нови Сад; Младен Ђуричић, Доктор наука – филолошке науке, Гимназија „Жарко Зрењанин“; Сузана Митровић, , Гимназија „Жарко Зрењанин“; Катарина Ковач, , Гимназија"Светозар Марковић" , Нови Сад; Татјана Матијаш, Дипломирани педагог, Саобраћајно-техничка школа, Земун

Миљана Китановић, дипломирани психолог, Гимназија „Душан Васиљев“ Кикинда; Рада Тадић, Мастер педагог, Гимназија „Јосиф Панчић“ Бајина Башта; Светлана Гурјанов Ташин, , Медицинска школа „7.април“ Нови Сад; Младен Ђуричић, Доктор наука – филолошке науке, Гимназија „Жарко Зрењанин“; Сузана Митровић, , Гимназија „Жарко Зрењанин“; Катарина Ковач, , Гимназија"Светозар Марковић" , Нови Сад; Татјана Матијаш, Дипломирани педагог, Саобраћајно-техничка школа, Земун

општа питања наставе

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање наставничких компетенција за организацију пројекта и пројектно оријентисане наставе који воде развоју функционалних знања, вештина и ставова и подстичу мотивацију за учење код ученика

--Унапређивање вештина наставника да садржаје програма наставе и учења реализују путем пројекта и пројектне наставе -Оспособљавање наставника за планирање, програмирање и реализацију пројектно оријентисане наставе -Унапређење компетенције наставника за оснаживање ученика на самосталан рад и учење кроз пројекат и пројектну наставу - Оспособљавање наставника за праћење и вредновање реализације пројекта и пројектно организоване наставе -Развијање вештина наставника за праћење усвојености знања, вештина и ставова код ученика кроз пројекат и пројектну наставу

-Наставник ће по завршетку обуке умети да реализује са ученицима пројектну наставу кроз коју се код ученика развијају функционална знања, вештине и ставови -Наставник ће бити оспособљен да самостално планира, организује и реализује пројекат у настави -Наставник ће примењивати пројектну наставу приликом обраде тема или кључних појмова садржаја теме предмета -Наставник ће овладати поступцима за подстицање мотивације за учење код ученика при реализацији пројектне наставе и стратегијама оснаживања ученика на самостални рад

 • 1. дан
  • 1. Уводне активности
  • Шта знамо о пројекту и пројектној настави?
  • Како до теме пројекта? Полазна основа на којој се гради пројекат
  • ПАУЗА
  • Како до релевантног проблема? Проблем пројекта у пројектној настави.
  • ПАУЗА ЗА РУЧАК
  • Акција као одговор на проблем. Планирање и реализација акције
  • Праћење и евалуација пројекта као подстицај за учење
  • ПАУЗА
  • Организација пројекта у учионици
  • Завршни блок

30

дана: 1
бодова: 8

Цена програма износи 2500,00 нето по учеснику, за групу од 30 учесника. У цену су урачунати трошкови набавке потрошног материјала, израде радног материјала, хонорари реализатора и трошкови Удружења и израда уверења. У цену нису урачунати трошкови пута,смештаја и исхране реализатора, уколико се програм реализује ван места боравка реализатора, као ни трошкови смештаја и исхране учесника током трајања обуке.