Унапређивање компетенција учитеља и наставника основне школе у области финансијске писмености

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 1120  

Да

Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, 11000 Београд, nicef@ekof.bg.ac.rs, 0113021167, 0658432178 , 0112622734

Драган Стојковић, nicef@ekof.bg.ac.rs, 0113021167, 0658432178, 0112622734

Јелена Филиповић, доктор пословног управљања, Економски факултет Универзитета у Београду

Јелена Филиповић, доктор пословног управљања, Економски факултет Универзитета у Београду; Невена Мутабџић, мастер економиста , Економски факултет Универзитета у Београду

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Јачање капацитета учитеља и наставника за интегрисање тема из домена финансијске писмености у постојећу праксу, употребом савремених интерактивних метода.

1. Упознавање учитеља и наставника са кључним елементима финансијске писмености. 2. Разумевање значаја имплементације ових елемената у наставну праксу. 3. Оспособљавање учесника за укључивање економских тема у општеобразовне програме кроз интердисциплинарни приступ наставном процесу 4. Оспособљавање учесника да примене менаџмент личних финансија, разумеју и објасне концепт одговорне потрошње, штедње и права потрошача 5. Оспособљавање наставника да већ код ученика у најранијем узрасту развијају економски одговорно понашање.

1. Учесници су упознати са кључним елементима финансијске писмености. 2. Учесници размеју значај имплементације елемената финасијске пимености у наставну праксу. 3. Учесници су оспособљени да повежу садржаје своје струке са економским темама. 4. Учесници су оспособљени да примене менаџмент личних финансија, разумеју и објасне концепт одговорне потрошње, штедње и права потрошача. 5. Учесници умеју да подстичу развијање економски одговорног понашања ученика.

 • 1. недеља
  • Објашњење основних економских појмова
  • Пауза
  • Интегрисање економских тема у наставни процес.
  • Пауза
 • 2. недеља
  • Симулација: Управљање личним приходима и расходима, разумевање цена, трошкова, потреба и жеља.
  • Пауза
  • Завршна разматрања и будући правци унапређивања из финансијске писмености

45

недеља: 2
бодова: 8

5.000,00 дин: настава, приручник „Основац и новац“ (акредитован од стране ЗУОВ), интерактивна презентација за подучавање ученика, сертификат