САВРЕМЕНИ КОНЦЕПТ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ

Каталошки број програма: 731  

Не

Центар за образовање и професионални развој, Текеришка 18А, 11221 Београд, eduscimail@ceoprora.rs, 0114054597

Радован Антонијевић, aa_radovan@yahoo.com, 0114054597, 0638118889

Бојан Грујић, Дипломирани педагог, Школа креативних вештина, Јагодина; Наташа Арсовић, , ОШ „Ослободиоци Београда“; Данијела Чоловић, , ОШ ''Данило Киш'', Београд

Бојан Грујић, Дипломирани педагог, Школа креативних вештина, Јагодина; Наташа Арсовић, , ОШ „Ослободиоци Београда“; Данијела Чоловић, , ОШ ''Данило Киш'', Београд; Марија Трикош, , Средња школа „Краљица Јелена“

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

• Унапређивање компетенција наставника за планирање и реализацију допунске наставе применом савремених метода и технике рада. • Подстицање вредновања ефеката допунске наставе у односу на образовна постигнућа ученика.

• Упознавање наставника са везом добро организоване допунске наставе и стандардима квалитета рада установе. • Оспособљавање наставника за идентификовање ученика којима је потребна подршка кроз допунску наставу и препознавање мера подршке за потребе тих ученика. • Оспособљавање наставника за примену индивидуализованих метода рада са ученицима директно повезаним са њиховим потребама. • Унапређивање методичких компетенција наставника за планирање и реализацију допунске наставе у којој је заступљена корелација више предмета. • Подстицање наставника на континуирано вредновање ефеката допунске наставе у односу на образовна постигнућа ученика.

Очекивани исходи су да полазници: разумеју како реализација допунске наставе утиче на квалитет рада установе, знају да планирају допунску наставу у складу са стандардима квалитета рада установе, образовним стандардима ученика и исходима учења. Полазници ће умети да идентификују ученике којима је потребна додатна подршка кроз часове допунске наставе, уз коришћење савремених метода и техника у образовно васпитном процесу. Полазници ће применити нови начин вредновања ефеката допунске наставе у складу са развојним могућностима, потребама и предходним нивоима знања ученика.

 • 1. дан
  • (1) Континуирана подршка ученицима кроз часове допунске наставе
  • Пауза
  • (2) Нови приступи у организацији и реализацији допунске наставе
  • Пауза
  • (3) Активно-креативни приступи у планирању допунске наставе
  • Пауза
  • (4) Системски приступ у праћењу и ефекикасности допунске наставе

30

дана: 1
бодова: 8

Бруто износ цене семинара за групу од 30 учесника је 45.000 динара, односно 1.500 динара по учеснику. У цену су урачунати хонорари реализатора, путни трошкови, скрипте за учеснике семинара, трошкови координисања (телефонски рачуни, промоција семинара заинтересованим групама учесника, коришћење додатне хардверске опреме).