Предузетништво-од идеје до реализације

Каталошки број програма: 680  

Не

Основна школа "Милутин и Драгиња Тодоровић", Саве Немањића 2, osmdt@mdt.edu.rs, 034304205, 034304206 , 034304205

Драган Павловић, tamara.milovanovic@mdt.edu.rs, 034304205, 0656644381, 034304205

Драган Павловић, магистар, ОШ"Милутин и Драгиња Тодоровић"; Весна Анђелић, професор разредне наставе, ОШ"Милутин и Драгиња Тодоровић"

Драган Павловић, магистар, ОШ"Милутин и Драгиња Тодоровић"; Тамара Миловановић, професор енглеског језика и књижевности, ОШ"Милутин и Драгиња Тодоровић"; Весна Анђелић, професор разредне наставе, ОШ"Милутин и Драгиња Тодоровић"

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оснаживање професионалних компетенција наставника за развој програма ученичког предузетништва и иницијативе за оснивање ученичке задруге.Јачање веза између наставних предмета и ваннаставних активности увођењем предузетништва као међупредметне теме.

Стицање основних предузетничких знања и вештина.Развијање компетенција наставника за примену различитих начина,метода и техника учења кроз програм Ученичко предузетништво,у циљу развијања компетенција ученика.Усвајање и имплементација у наставни и ваннаставни процес основних економских и предузетничких појмова и постулата.Оспособити наставнике да осамостаљују ученике у учењу и раду и пробуде предузетнички дух у њима.Подстаћи наставнике на активну и перманентну сарадњу са Локалном заједницом.Унапређивање Развојног плана школе,Школског програма и Годишњег плана рада школе.Оснажити наставнике да врше професионалну оријентацију ученика кроз програм предузетништва.

Учесници обуке су оснажени и оспособљени да : -унапређују своје предузетничке компетенције и развијају исте код ученика -имплементирају предузетништво у Развојни плаа,Школски програм,Годишњи план рада школе и план Тима за професионалну оријентацију -научено имплементирају у наставни и ваннаставни процес(тематски дани) -едукују,осамостале и оснаже друге наставнике и ученике у учењу и раду ,пробуде и развију у њима предузетнички дух -пројектне идеје претворе у производ -унапреде сарадњу са Локалном заједницом -иницирају оснивање ученичке задруге у школи

 • 1. дан
  • Упознавање и договор о раду
  • Предузетништво у образовању
  • Имплементација предузетништва у ШП, ГПРШ, Развојни план и План за професионалну орјентацију
  • Пауза
  • Оправданост оснивања ученичке задруге
  • Предузетништво у наставним предметима/ како код ученика развијати предузетништво
  • Пауза за ручак
  • Радионица: Предузетништво у настави
  • Пример добре праксе из школе „Милутин и Драгиња Тодоровић“
  • Пауза
  • Радионица: Наставник предузетник-израда плана акције
  • Вредновање семинара и подела серификата- уверења

30

дана: 1
бодова: 8

2000,00 динара нето по учеснику. Цена укључује надокнаде реализаторима, радно потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја нису укључени у наведену цену.