Индикатори остварености права детета у образовнoм систему (разумевање и примена)

Каталошки број програма: 30  

Не

Ужички центар за права детета, Гаврила Поповића 19, Ужице, j.zunic@eunet.rs, 0641219997, 031510580, 031512428

Јелена Жунић-Цицварић, j.zunic@eunet.rs, 031510180, 0641219997, 031512428

Јелена Жунић-Цицварић, магистар метод. дидакт. наука, докторанд, Ужички центар за права детета; Радован Цицварић, мастер права детета, Ужички центар за права детета

Јелена Жунић-Цицварић, магистар метод. дидакт. наука, докторанд, Ужички центар за права детета; Радован Цицварић, мастер права детета, Ужички центар за права детета; Александра Мутавџић, дипломирани дефектолог-сурдолог, ОШ за децу са сметњама у развоју „Миодраг В. Матић”; Јована Чањи Аранђеловић, дипломирани филолог мастер људских права, Друштво за развој деце и младих – Отворени клуб; Зденка Миливојевић, MA образовних политика; Сузана Пантовић, професор разредне наставе, УГ NEXUS - Врање; Александра Полић, инг. заш. жив. средине и мастер интеркултуралности, Ужички центар за права детета; Ана Јовановић, професор ликовне уметности, Центар за креативни развој; Јован Маринковић, педагог, Друштво за развој деце и младих - Отворени клуб; Милена Димитријевић Томић, професорка разредне наставе, УГ NEXUS - Врање; Јелена Бишевац, професор интеркултуралности, ОШ "Светозар Марковић" Краљево

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Запослени у образовању упознати са стандардима/правним нормама, индикаторима и механизмима за оствареност права детета у школи и оспособљени да их примењују у свакодневном ОВ раду, као предуслов унапређења положаја детета у школи.

Оспособити запослене у образовном систему за примену индикатора у пракси и праћење напретка њихове остварености. Упознати наставнике са искуствима модел школа за имплементацију Индекс-а. Спровести самопроцену наставника/школа у поштовању појединих индикатора Индекс-а. Оспоспобити наставнике/школе за планирање мера за примену Индекс-а. Упознати запослене са стандардима права детета у школи по члановима Конвенције који су релевантни за образовање: право на образовање и квалитет образовања; дисциплина; заштита деце од насиља; стварања безбедног окружења; заштита права на недискриминацију у односу на лично својство; партиципативне групе права (поштовање мишљења, учешће у одлучивању, право на информисаност и мирно окупљање).

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)
директор/помоћник

1. дан Индикатори за: квалитет образовања, заштита од насиља и дискриминације, партиципација

30

дана: 1
бодова: 8

1. хонорар водитеља (2 водитеља X 12.000,00 динара) укупно 24.000,00 динара 2. административни трошкови: 3000.00 динара по семинару 3. материјал, копирање прилога и сл. – 2.000,00 динара по семинару 4. трошкови превоза реализатора програма (2 водитеља) 5. могући трошкови преноћишта (1) у зависности од удаљености места реализације обуке 6. трошкови ручка, освежења учесника семинара

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Свети Сава", Гарсије Лорке бб Јована Чањи Аранђеловић, Јован Маринковић 29 3.95
2 ОШ "Браћа Вилотијевић" Јована Дерока 2 Јелена Жунић-Цицварић, Јелена Бишевац 29 3.99
3 ОШ "Вук Караџић" Пионирска 5 Сузана Пантовић, Милена Димитријевић Томић 28 3.84
4 ОШ "Димитрије Тодоровић Каплар", Лоле Рибара 12 Зденка Миливојевић, Ана Јовановић 29 3.8
5 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52 Јелена Жунић-Цицварић, Александра Мутавџић 29 3.86
6 ОШ "Митрополита Михајла" Зденка Миливојевић, Ана Јовановић 30 3.97
7 ОШ "Стефан Немања" Ниш, Ул. Косовске девојке бб Јована Чањи Аранђеловић, Јован Маринковић 27 3.9
8 ОШ "Бубањски хероји", Ниш Јована Чањи Аранђеловић, Јован Маринковић 30 3.89
9 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице Јелена Жунић-Цицварић, Александра Мутавџић 27 3.91
10 ОШ "Вук Караџић" Сузана Пантовић, Милена Димитријевић Томић 29 3.92
11 ОШ "Јово Курсула", Краљево, Ул. Доситејева 136 Јелена Жунић-Цицварић, Јелена Бишевац 22 3.98
12 ОШ "Димитрије Тодоровић Каплар" Књажевац, Ул. Лоле рибара 12 Зденка Миливојевић, Ана Јовановић 30 3.91

Укупно учесника: 339 | Просечна оцена: 3.91