УЛОГА, ЗАДАЦИ И ЗНАЧАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Каталошки број програма: 84  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384, , 0113348385

Мирјана Илић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011334348, 0641110074, 0113348385

Драгана Пелемиш, ОШ Ђура Јакшић, Каћ; Биљана Кондић, Основна школа Ђура Јакшић

Драгана Пелемиш, ОШ Ђура Јакшић, Каћ; Биљана Кондић, Основна школа Ђура Јакшић; Душанка Ђокић, магистар, Саобраћајна школа Пинки, Нови Сад; Татјана Сурдучки, дипломирани педагог, ОШ Соња Маринковић, Нови Сад; Милица Војводић, мастер, докторант, Академија уметности, Универзитет у Новом Саду

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Јачање и унапређење компетенција наставника за улогу одељењског старешине у савременој школи.

Познавање подручја рада и улога одељењског старешине; Оснаживање, подстицање и развијање педагошке функције одељењског старешине у различитим видовима сарадње с ученицима, наставницима и родитељима; Дефинисање улоге и задатака одељењског старешине у заштити ученика од насиља, злостављања, занемаривања, и пружања подршке ученицима у образовно –васпитном раду; Упознавање са административном и организационом структуром рада одељењског стерешине у складу са новим законским прописима.

наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. дан Уводни део Улога, задаци и значај одељењског старешине – истраживање Облици сарадње одељењског старешине са родитељима и наставницима – педагошке ситуације Задаци и улога одељењског старешине у заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања Улога одељењског старешине у процесу инклузивног образовања Вођење евиденције о раду одељењског старешине – Дневник рада одељењског старешине Извођење закључка, провера усвојености садржаја на семинару и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику