Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Каталошки број програма: 404  

Не

Гимназија Свети Сава, Београд, Ресавска 58, gimnazija@sbb.rs, 0112658921, 0112642328, 0112658921

Јелена Которчевић, sekretar@sveti-sava.edu.rs, 0112658921, 0698800516, 0112658921

Смиља Крнета, Биљана Лајовић

Смиља Крнета, Јелена Которчевић, Гимназија Свети Сава; Биљана Лајовић, Славица Ђорђевић, Музичка школа Даворин Јенко

општа питања наставе

компетенције за уже стручну област

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређивање образовања и васпитања добрим познавањем права, обавеза и одговорности запослених, ученика и њихових родитеља и правилном применом школског законодавства, ради остваривања утврђених принципа, циљева и исхода образовања

Повећање правне сигурности и једнакости ученика и запослених у школи правилном применом школског законодавства Смањивање броја и врста пропуста и грешака у пракси што помаже ефикасније постизање прописаних исхода Квалитетно увођење у посао приправника и припремање за професију Унапређивање процеса вредновања постигнућа ученика Оспособљавање запослених за правилно и конструктивно превентивно деловање и реаговање у ситуацијама дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, ради осигурања безбедних услова за остваривање утврђених циљева образовања и васпитања

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан 1. Органи школе у остваривању принципа и циљева образовања и васпитања 2. Школа - безбедно место 2. дан Тема 3. Право свих на образовање Тема 4. Ученик – одговоран учесник образовања и васпитања 3. дан Тема 5. Приправништво – улаз у професију Тема 6. Наставник и стручни сарадник – часна професија

30

дана: 3
бодова: 24

Када школа организује програм обуке за своје запослене у свом простору по једном дану за групу од 25-30 запослених цена је 45.000,00 динара нето. У то су укључени трошкови припреме материјала, презентација тема, прописа, уверења и накнаде за ауторе и реализаторе програма. Ако је школа ван града Београда обезбеђује и трошкове превоза, ако је удаљенија од 150 км и трошкове смештаја неопходног броја реализатора. Када школа упућује запосленог на обуку, котизација по запосленом износи 2.500,00 динара нето по дану.