Како повећати ефикасност и мотивацију за рад и учење – рационално-емоционално бихејвиорални приступ

Каталошки број програма: 467  

Не

Удружење за подстицање дечијег развоја Велики мали свет, Браће Љубинковић 82, (Петровчић) Сурчин, Београд, vmsvet@vektor.net, 0118438759, , 0118438759

Марина Бунчић, seminarivmsvet@gmail.com, 0114280806, 0641475865,

Мирјана Тркуља, психолог, Слободан стручњак у образовању ; Биљана Лајовић, дипломирани психолог, Министраство просвете науке и технолошког развоја ; Зорица Марић, доктор психологије, РЕБТ центар Београ; Милена Опарница, дипломирани психолог, Центар за едукацију "Свет раста";

Мирјана Тркуља, психолог, Слободан стручњак у образовању ; Милена Опарница, дипломирани психолог, Центар за едукацију "Свет раста";

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Развијање компетенција стицањем специфичних знања и вештина које доприносе да запослени подстичу развој деце, развијају мотивацију ученика за већу ефикасност у учењуи развијање сопствене мотивације за квалитенији рад.

 Упознавање са теоријом рационално-емоционално-бихевиоралног према базичним животним покретачима и поставкама у сагледавању мотивације  Препознавање рационалних и ирационалних уверења код људи  Разумевање технике преиспитивања сопствених мисли и осећања и њиховог превођења из ирационалних у рационална уверења  Усвајање техника за развијање функционалне мотивације за учење и рад  Развијање вештина комуникације заснованих на активном слушању, асертивном приступу и рационалном погледу на свет

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводно представљање основа функционисања људских бића у контексту РЕБТ приступаТеоријске основе рационално-емоционалне бихејвиоралне теорије (РЕБТ) и значај за образовање Преиспитивање мишљења, осећања и понашања - прихватање започиње у сопственој глави Конструктивне и неконструктивне емоције, мисли и понашања 2. данСтилови комуникације у ситуацијама снажних негативних емоција Психолошки приступ мотивацији за рад и учење и систем вредности као основа мотивације Одлагање као кључни фактор у блокади мотивације„Стрес као стил живљења„ 3. данПримери из праксе и прирема за примену у ситуацијама са ученицима-први деоВежбање као прирема за примену у пракси (ситуације са ученицима)-други деоПримери из праксе као прирема за примену у животу и раду са колегама и родитељима-први део) Вежбање као прирема за примену у животу и раду (са колегама и родитељима-други део

30

дана: 3
бодова: 18

Цена је 3000,00 динара по учеснику , нето Цена семинара, на бази 30 учесника, је 70 000 динара, нето ( у цену је урачуната надокнада предавачима, радни материјал и материјал који учесници добијају након обуке)