У свету природе и друштва

Каталошки број програма: 801  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697, 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Љиљана Новковић, ОШ „Дринка Павловић„, Београд; Биљана Поповић, ОШ „Дринка Павловић„, Београд

Љиљана Новковић, ОШ „Дринка Павловић„, Београд; Биљана Поповић, ОШ „Дринка Павловић„, Београд

природне науке

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање професионалног развоја наставника стицањем знања и вештина планирања као и реализација програма оријентисаног на исходе наставних предмета Свет око нас (СОН) и Природа и друштво (ПД).

- Развијање способности наставника да хоризонтално и вертикално повезују садржаје наставних предмета СОН и ПД са исходима и образовним стандардима за крај првог циклуса и да их остварују кроз наставу и учење. - Оспособљавање наставника да планира и реализује примену различитих метода, техника, активности ученика, облика рада, средстава и ресурса у окружењу, а у складу са узрасним карактеристикама и индивидуалним могућностима ученика као и особеностима садржаја наставних предмета СОН и ПД. - Усавршавање наставника за праћење и вредновање ученичких постигнућа применом различитих начина вредновања, а у складу са специфичностима наставних предмета СОН и ПД.

наставник разредне наставе
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета

1. дан Сврха и циљ наставних предмета СОН и ПД Исходи и образовни стандарди за крај првог циклуса за наставне предмете СОН и ПД Кључна знања, вештине и животне вредности у наставном програму СОН и ПД 2. дан Реализација садржаја у настави СОН и ПД из области оријентација у простору и времену Реализација садржаја у настави СОН и ПД из области природе Реализација садржаја у настави СОН и ПД из области друштва

30

дана: 2
бодова: 16

2.300,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Љиљана Новковић 24 3.99
2 ОШ "Дринка Павловић", Косовска 19, Београд Љиљана Новковић, Биљана Поповић 15 4

Укупно учесника: 39 | Просечна оцена: 4