Међупредметне теме као основ за међупредметни приступ настави и учењу

Каталошки број програма: 595  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 0113348384, 0641110074

Емина Јеремић Мићовић, Мастер , Прва основна школа краља Петра Другог, Ужице; Весна Димитријевић, Мастер , Основна школа ,,Вук Ст.Караџић’’,Kрагујевац

Дејан Јанковић, мастер , ОШ „Милан Ђ. Милићевић“, Београд - Вождовац; Емина Јеремић Мићовић, Мастер , Прва основна школа краља Петра Другог, Ужице; Весна Димитријевић, Мастер , Основна школа ,,Вук Ст.Караџић’’,Kрагујевац; Зоран Сретеновић, магистар, /

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Коришћење међупредметних компетенција за глобално планирање наставе и примену међупредметног приступа настави и учењу у циљу стицања знања која повезују градиво различитих наставних предмета.

- упознавање учесника са општим међупредметним компетенцијама дефинисаним у Републици Србији 2018. године - планирање и реализација наставе и учења усмерене на развијање компетенција ученика - примена међупредметног тематског приступа настави и учењу - примена разноврсних метода и облика рада у циљу унапређивања квалитета процеса наставе као инструмената у процесу развијања компетенција ученика - функционално повезивање исхода, компетенција и стандарда постигнућа

На крају обуке, учесници ће бити у стању да:  тимски у сарадњи са наставницима сродних предмета израђују глобалне планове рада базиране на међупредметном приступу  повезују кључне компетенције за целоживотно учење са општим међупредметним компетенцијама  временски усклађују реализацију наставе и учење применом различитих метода, облика рада и активности ради развијања компетенција ученика  функционално повезују исходе, компетенције и стандарде постигнућа

  • 1. дан
    • Опште и целоживотне компетенције
    • Садржаји, приступи, методе, технике, исходи и активности у реализацији међупредметне теме
    • Радионица: планирање и реализација међупредметних тема као метод активног учења
    • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1.500,00 динара, односно 45.000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима и радно-потрошни материјал. Путни трошкови водитеља се накнадно обрачунавају и додају на исказану цену.