Лидерство у образовању – Управљање образовним институцијама (део 2)

Каталошки број програма: 634  

Не

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Милана Мијалковића 14, Јагодина, cirk@pefja.kg.ac.rs, 035223805, ,

Владан Димитријевић, vladandimitrijevic@pefja.kg.ac.rs, 035223805, 062796046,

Јелена Теодоровић, доктор наука, Факултет педагошких наука, Јагодина; Дејан Станковић, магистар психолошких наука, Центар за образовне политике; Јадранка Пешти, Магистар, Средња техничка школа "Милева Марић", Тител; Соња Стаменовић, Специјалиста, Градска општина Звездара;

Јелена Теодоровић, доктор наука, Факултет педагошких наука, Јагодина; Дејан Станковић, магистар психолошких наука, Центар за образовне политике; Јадранка Пешти, Магистар, Средња техничка школа "Милева Марић", Тител; Соња Стаменовић, Специјалиста, Градска општина Звездара;

општа питања наставе

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање полазника за квалитетно и одговорно обављање лидерских послова у образовно-васпитним установама. Програм је намењен лидерима у настави, руководиоцима и члановима свих стручних органа школе и другима са лидерским аспирацијама.

Проучавање корака у процесу планирања, организовања и осигурања квалитета у образовним институцијама. Уважавање утицаја људских и контекстуалних фактора на процесе и исходе у организацији. Разумевање организационих карактеристика образовних институција и комплексности њиховог вођења. Развијање вештина за практично вођење и побољшање квалитета рада образовних институција (фокус је на спровођењу и вредновању школских активности, тј организовању и осигурању квалитета).

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи

1. данСтварање образовних мера – Формулација планова УВОДНЕ АКТИВНОСТИПАРТИЦИПАТИВНО ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА, 1. деоПаузаПАРТИЦИПАТИВНО ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА, 2. деоПаузаФОРМУЛИСАЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА, 1. деоПаузаФОРМУЛИСАЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА, 2. деоЗАВРШНЕ АКТИВНОСТИ2. данСпровођење образовних мера - УВОДНЕ АКТИВНОСТИ и ДИСКУСИЈА О ВЕЖБИ ЗАДАТОЈ ПРЕТХОДНОГ ДАНА ОБУКЕПаузаСПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНИХ ПЛАНОВА/АКТИВНОСТИ У ШКОЛИПаузаДЕЉЕЊЕ ЛИДЕРСТВАПаузаКОРИШЋЕЊЕ ИКТ У ПОСЛОВИМА УПРАВЉАЊАЗАВРШНЕ АКТИВНОСТИ3. данВредновање образовних мера - УВОДНЕ АКТИВНОСТИ и ДИСКУСИЈА О ВЕЖБИ ЗАДАТОЈ ПРЕТХОДНОГ ДАНА ОБУКЕПаузаФОРМАТИВНО ВРЕДНОВАЊЕСУМАТИВНО ВРЕДНОВАЊЕПаузаПЛАНИРАЊЕ ФОРМАТИВНОГ И СУМАТИВНОГ ВРЕДНОВАЊАПаузаСАМОВРЕДНОВАЊЕ И СПОЉАШЊЕ ВРЕДНОВАЊЕВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕЗАВРШНЕ АКТИВНОСТИ

30

дана: 3
бодова: 24

4800 дин по полазнику плус путни трошкови.