Предузетништво – од идеје до реализације

Каталошки број програма: 548  

Не

ОШ Милутин и Драгиња Тодоровић, Саве Немањића 2, osmdt@mts.rs, 034304205, , 034304205

Драган Павловић, andjelic.vesna@gmail.com, 034304205, 0656644381, 034304205

Драган Павловић, професор разредне наставе, ОШ"Милутин и Драгиња Тодоровић"; Весна Анђелић, професор разредне наставе, ОШ"Милутин и Драгиња Тодоровић";

Драган Павловић, професор разредне наставе, ОШ"Милутин и Драгиња Тодоровић"; Тамара Миловановић, професор енглеског језика и књижевности, ОШ"Милутин и Драгиња Тодоровић"; Весна Анђелић, професор разредне наставе, ОШ"Милутин и Драгиња Тодоровић";

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оснаживање професионалних компетенција наставника за развој програма ученичког предузетништва и иницијативе за оснивање ученичке задруге. Јачање веза између наставних предмета и ванннаставних активности увођењем предузетништва као међупредметне теме.

Стицање основних предузетничких знања и вештина. Развијање компетенција наставника за примену различитих начина, метода и техника учења кроз програм Ученичко предузетништво у циљу развијања компетенција ученика. Усвајање и имплементација у наставни и ваннаставни процес основних економских и прдузетничких појмова и постулата. Оспособити наставнике да осамостаљују ученике у учењу и раду и пробуде предузетнички дух у њима. Подстаћи наставнике, а преко њих и ученике на активну и перманентну сарадњу са Локалном заједницом. Унапређивање Школског програма, Годишњег плана рада школе и Развојног плана школе. Професионална оријентација ученика кроз предузетништво.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данУпознавање и договор о радуПредузетништво у образовањуОправданост оснивања Ученичке задругеПаузаРадионица: Наставник- предузетникПауза за ручакПример добре праксе из школе "Милутин и Драгиња Тодоровић"Радионица: Предузетништво у наставиВредновање семинара и подела уверења

30

дана: 1
бодова: 8

Нето 2000,00 динара по учеснику.Подразумева надокнаду предавачима, путне трошкове, радни материјал, освежење и исхрану.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ"Ђорђе Симеоновић" Подгорац Драган Павловић, Тамара Миловановић, Весна Анђелић 30 3.95
2 ОШ"Хајдук Вељко" Зајечар Драган Павловић, Тамара Миловановић, Весна Анђелић 22 3.81
3 ОШ"Хајдук Вељко" Зајечар Драган Павловић, Тамара Миловановић, Весна Анђелић 28 3.79
4 ош"Нада Поповић" Крушевац Драган Павловић, Весна Анђелић 30 3.78
5 ОШ"Душан Радовић" Пирот Драган Павловић, Тамара Миловановић 30 3.91
6 ОШ"8 октобар" Власотинце Драган Павловић, Тамара Миловановић 24 3.99
7 OШ"8 октобар" Власотинце Драган Павловић, Тамара Миловановић 22 3.95

Укупно учесника: 186 | Просечна оцена: 3.88