Компас за наставу и учење и рефлексију

Каталошки број програма: 576  

Не

Друштво учитеља Новог Сада, Булевар кнеза Милоша 12, Нови Сад, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0648634050, 0642131403 , 021544029

Зденка Рајковић, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0642001157, 0642131403

Весна Радуловић, проф. педагогије, Министарство просвете науке и технолошког развоја; Соња Миладиновић, -, МПНТР, Школска управа Нови Сад

Александра Поповић, дипломирани историчар, Гимназија „Светозар Марковић“; Весна Радуловић, проф. педагогије, Министарство просвете науке и технолошког развоја; Соња Миладиновић, -, МПНТР, Школска управа Нови Сад; Мирјана Беара, Доктор психолошких наука, Универзитет у Крагујевцу, ФУ факултет

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење процесом васпитања и учења детета у ПУ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање компетенција за учење и поучавање ученика и проширивање репертоара вештина за креирање подстицајне средине за учење на основу рефлексије.

Откривање сопствених стилова учења, упознавање са карактеристикама стилова учења и сензибилизација за различите образовне потребе ученика. Разумевање улоге наставника у развоју компетенција за учење учења. Проширивање знања о социјалним феноменима у раду са децом. Унапређивање знања о психолошким принципима учења. Унапређивање знања о међупредметним компетенцијама и интегрисаном приступу учењу. Мотивисање учесника за преузимање професионалне одговорности за образовна постигнућа ученика. Мотивисање учесника за континуирани рефлексивни приступ.

Учесници ће: - бити сензибилисани за откривање специфичних стилова учења и образовних потреба ученика; - разумети важност социјалних феномена за успех у учењу; - имати идеје о примени интегрисаног учења и развоју међупредметних компетенција; - умети да препознају и планирају подршку за отклањање препрека за учење; - разумети везу између квалитета учења и поучавања и образовних постигнућа; - азумети значај рефлексивне праксе за унапређивање наставе и учења.

 • 1. дан
  • Начини учења и поучавања
  • Пауза
  • Социјални феномени и психолошки принципи учења
  • Пауза
  • Међупредметне компетенције и интегрисано учење
  • Пауза
  • Препреке за учење-индивидуализација

30

дана: 1
бодова: 8

2.500,00 динара. У цену су урачунати хонорари за два водитеља, путни трошкови и боравак за реализаторе обуке, радни и потрошни материјал, организација обуке.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ ''Јован Јовановић Змај'', Краља Петра I 59, Ђурђево Весна Радуловић, Соња Миладиновић 26 3.73
2 ОШ ''Светозар Марковић'', Школска 33, Бачко Градиште Весна Радуловић, Соња Миладиновић 29 3.95
3 ОШ "Браћа Рибар", Боринска 25, Доња Борина Весна Радуловић, Соња Миладиновић 23 3.99
4 ОШ ''Бранко Радичевић'', Футошка 5, Нови Сад Весна Радуловић, Соња Миладиновић 24 3.89

Укупно учесника: 102 | Просечна оцена: 3.89