Игре у природи, игре са ризицима

Каталошки број програма: 822  

Не

Предшколска установа Чукарица, Пожешка 28, Београд, office@pucvila.rs, 0113058717

Тијана Боговац, tbogovac@gmail.com, 0642057296, 0642057296

Тијана Боговац, мастер педагог, Предшколска установа Чукарица

Милијана Гајић, Мастер васпитач, Предшколска установа Чукарица; Тијана Боговац, мастер педагог, Предшколска установа Чукарица; Тијана Стаменковић, Специјалиста струковни васпитач, ПУ “Повратак природи”

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење процесом васпитања и учења детета у ПУ

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Подржати учеснике да унапређују праксу у области игара у природи и игара са ризицима путем рефлексије у заједништву са другим актерима васпитно - образовног процеса у вртићу

Упознати учеснике са значајем и врстама игара у природи и играма са ризицима Подржати учеснике да препознају дете као компетентно биће које активно учествује у свом учењу и развоју Подржати учеснике да препознају изазове и ресурсе за унапређивање праксе игара у природи и игара са ризицима у вртићу Упознати учеснике са методичким приступом играма деце у природи и играма са ризицима Подржати учеснике да препознају могућности за развијање пројекатног приступа у раду са децом инспирисане овим играма Подржати учеснике за креирање подстицајне средине за игре у природи са ризицима у заједништву са породицом и локалном заједницом Подржати учеснике за креирање стратегије за унапређивање праксе игара у природи и игара са ризицима у вртићу

Учесници поседују знања о значају и врстама игара у природи и игара са ризицима Учесници препознају да је дете компетентно биће које активно учествује у свом учењу и развоју Учесници препознају изазове и могуће ресурсе за унапређивање праксе игара у природи и игара са ризицима у вртићу Учесници су упознати са методичким приступом овим играма Учесници препознају могућности за развијање пројектног приступа у раду са децом инспирисане играма у природи и играма са ризицима Учесници су стекли сазнања о значају грађења партнерства са породицом и локалном заједницом у креирању подстицајне средине за игре у природи и игре са ризицима Учесници су оснажени да креирају стратегије за унапређивање праксе игара у природи и игара са ризицима

 • 1. дан
  • Значај и врсте игара у природи и игара са ризицима и слика о детету као компетентном бићу
  • пауза
  • Изазови и ресурси за покретање промена праксе у области игара у природи и игара са ризицима
  • пауза за ручак
  • Методички приступ и пројекти са децом инспирисани играма у природи и играма са ризицима
  • пауза
  • Креирање подстицајне средине за игре у природи, игре са ризицима и стратегије за унапређивање праксе

30

дана: 1
бодова: 8

73000 дин укупна цена семинара (трошкови учешћа за 30 учесника, трошкови материјала, пута и по потреби смештаја)