Вредновање и праћење ангажовања и постигнућа ученика као компонента демократских односа у учионици

Каталошки број програма: 422  

Не

Креативна педагогија , Косовска 77 Пожаревац, kreativnapedagogija@gmail.com, 012523290, ,

Живкица Ђорђевић, zizipo77@hotmail.com, 012523290, 0643726502,

Наташа Берић, Професор енглеског језика, Пожаревачка гимназија;

Милош Јеремић, , Пожаревачка гимназија; Живкица Ђорђевић, специјалиста школске педагогије, Пожаревачка гимназија; Нада Јелић, Специјалиста-инжењер прехрамбене технол, Пољопривредна школа са домом ученика "СоњаМаринков; Наташа Берић, Професор енглеског језика, Пожаревачка гимназија

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Обука наставника о значају формативног приступа праћењу и вредновању ученичких постигнућа за ојачавање личности ученика и подизање њиховог нивоа свести о сопственом напредовању кроз рад на трансверзалним компетенцијама за демократију.

- Упознавање наставника са новим достигнућима у Европи у области образовања и демократских односа у учионици - трансверзалне компетенције за демократију (TASKs for democracy - Савет Европе) - Подизање нивоа свести наставника о важности социјализације и сарадње у укупном образовном процесу, нарочито у вредновању и праћењу ученичких образовних постигнућа - Подизање нивоа свести наставника о капацитету процеса праћења и оцењивања за маргинализацију осетљивих група и појединаца и ометања напретка ученика и развијање метода и техника у циљу избегавања такве праксе

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данТрансверзалне компетенције за демократију - појам и значај у нашем образовном контекстуПримена и развијање свести о месту трансверзалних компетенција за демократију у нашем контекстуОцењивање кроз призму трасверзалних ставова, вештина и знања- FEEDBACK - давање повратне информације и извештавање о напреткуЗавршна евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2000 динара, што обухвата: презентовање програма, уговарање обука, припрема, реализација семинара, издавање уверења, обрада података, слање извештаја, комуникација ради евалуације програма са учесницима, пружање подршке учесницима након семинара за унапређивање рада, путни трошкови водитеља.