Стандарди, исходи и наставни програми као смернице за планирање и реализацију наставе страних језика

Каталошки број програма: 967  

Не

Друштво за стране језике и књижевности Србије, Студентски трг 3, 11000 Београд, dsjksrbija@gmail.com, 0643708773, 0641427354

Ана Јовановић, dsjksrbija@gmail.com, 0641427354, 0641427354

Aна Јовановић, Доктор наука, Филолошки факултет - Универзитет у Београду; Александра Беговић, професор немачког језика и књижевности, Филозофски факултет Универзитета у Приштини; Оливера Дурбаба, доктор филолошких наука, Универзитет у Београду - Филолошки факултет; Катарина Завишин, доктор филолошких наука, Универзитет у Београду - Филолошки факултет

Aна Јовановић, Доктор наука, Филолошки факултет - Универзитет у Београду; Александра Беговић, професор немачког језика и књижевности, Филозофски факултет Универзитета у Приштини; Оливера Дурбаба, доктор филолошких наука, Универзитет у Београду - Филолошки факултет; Катарина Завишин, доктор филолошких наука, Универзитет у Београду - Филолошки факултет

страни језик

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање наставничких компетенција у вези са применом стандарда, исхода и наставних програма за реализацију савремене интердисциплинарне наставе страних језика

Познавање важећих закона и прописа, стандарда постигнућа и исхода као смерница за планирање интердисциплинарно пројектно усмерене наставе страних језика Подстицање критичког и аналитичког мишљења наставника (анализа постојећих докумената; анализирање иновација у документима као и процена узрочно-последичних односа између стандарда, циљева и исхода наставе страних језика; одабир садржаја и метода неопходних за реализацију интердисциплинарне наставе и развоја интеркултурних компетенција ученика) Усавршавање методичких компетенција наставника (адаптирање наставног материјала; одабир активности и облика рада у складу са индивидуалним карактеристикама ученика) Дигитална технологија у настави орјентисаној на исходе и пројектно учење

Полазници познају релевантне важеће законе, прописе, стандарде постигнућа и исходе и препознају у њима смерница за планирање интердисциплинарно пројектно усмерене наставе страних језика Развијање критичког и аналитичког мишљења наставника (преко анализе програма, стандарда и исхода и процене узрочно-последичних односа између њих; одабир садржаја и метода неопходних за реализацију интердисциплинарне наставе и развој интеркултурне компетенције код ученика) Усавршавање дигиталних компетенција наставника у интердисциплинарном контексту наставе страних језика

  • 1. дан
    • Стандарди, исходи и наставни програми као смернице за планирање и реализацију наставе страних језика

30

дана: 1
бодова: 8

2000,00 Учешће у семинару, материјал припремљен од стране реализатора семинара, оброк, кафа, цертификат.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Италијански институт за културу Оливера Дурбаба, Катарина Завишин 7 3.99

Укупно учесника: 7 | Просечна оцена: 3.99