Имплементација конвенционалних поступака заваривања

Каталошки број програма: 912  

Не

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, Доситејева 19, Краљево 36000, office@mfkv.kg.ac.rs, 036383379, 036383380,

Драган Пршић, prsic.d@mfkv.kg.ac.rs, 036383379, 0641566449,

Оливера Ерић Цекић, доктор техничких наука, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву; Мишо Бјелић, доктор техничких наука, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву;

Оливера Ерић Цекић, доктор техничких наука, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву; Мишо Бјелић, доктор техничких наука, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву; Радомир Јовичић, доктор техничких наука, Иновациони центар Машинског факултета у Београду; Радојко Јанић, Машински инжењер, Радијатор Инжењеринг Краљево; Зоран Андријанић, Дипломирани машински инжењер, Машинска техничка школа ,,14. октобар,, Краљево;

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Упознавање наставника машинске групе предмета и наставника практичне наставе са технолошким иновацијама у оквиру групе конвенционалних поступака заваривања где су достигнута побољшања.

Упознавање наставника са стањем развоја конвенционалних поступака заваривања као и са савременим конструкционим металним материјалима, помоћним и додатним материјалима као и са захтевима стандарда везаних за специфичне области заваривања и заштите на раду. Заварљивост савремених конструкционих металних материјала. Примена нових технологија базираних на симулацији у циљу обуке заваривача. Роботизовани системи за заваривање – могућности примене. Примена савремених софтверских решења у пројектовању заварених конструкција. Примена савремених софтверских решења у технологији заваривања.

Наставник стручних предмета - средња стручна школа

1. данКласични и савремени поступци заваривања – трендови развоја.Својства и препоруке савремених конструкционих материјала за заваривање Савремени додатни и помоћни материјали, преглед и класификација.Заштитни гасови – развој, означавање гасова и боца према важећим међународним стандардима.Савремени извори струје за електролучне поступке заваривања.Упознавање са новим софтверима за симулације у заваривању и са примерима из праксе.

20

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику: 3.000 дин. Спецификација: - 10% за коришћење сала за предавања са техничком опремом за презентације н рачунару; - 20% за коришћење рачунарских учионица за извођење аудиторних вежби. - 50% за надокнаду реализаторима програма; - 5% за материјалне трошкове програма; - 15% за трошкове копирања радног материјала за учеснике програма.