Особености ефикасних дидактичких интервенција с циљем развоја компетенцијa ученика италијанског као страног језика

Каталошки број програма: 883  

Не

Центар за стално образовање и евалуацију Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, csoe@fil.bg.ac.rs, 0112639553, ,

Никола Станојевић, csoe@fil.bg.ac.rs, 0112639553, 0638191122,

Невена Цековић, доктор наука, Филолошки факултет, Универзитет у Београду; Јелена Дрљевић, доктор наука, Филолошки факултет, Универзитет у Београду; Наташа Јанићијевић, доктор наука, Филолошки факултет, Универзитет у Београ;

Невена Цековић, доктор наука, Филолошки факултет, Универзитет у Београду; Јелена Дрљевић, доктор наука, Филолошки факултет, Универзитет у Београду; Наташа Јанићијевић, доктор наука, Филолошки факултет, Универзитет у Београ;

страни језик

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Циљ програма је усавршавање компетенција наставника у области методике наставе италијанског језика с посебним освртом на оптимизацију организовања и реализовања наставног процеса.

Примена начела савременог,хуманистичко-афективног и комуникативног приступа настави страног језика. Употреба модерних дидактичких средстава у комуникативној настави. Употреба одговарајућих техника и прилагођавање аутентичних материјала захтевима комуникативне наставе.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих

1. данДидактичке интервенције с циљем развоја лексичке и морфосинтаксичке компетенције ученика италијанско2. данДидактичке интервенције с циљем развоја дискурсне и преводилачке компетенције ученика италијанског к

30

дана: 2
бодова: 12

3.000 динара (надокнаде предавача, радни материјал, освежење, израда сертификата)