Класичне концепције хуманистичког васпитања и образовања: опште теорије васпитања и образовања, класичне теорије Bildung-а, као и критике њених различитих концепција

Каталошки број програма: 284  

Не

Академија васпитачко медицинских струковних студија, Балканска 18, 3700 Крушевац, info@vaspks.edu.rs, 037447007, 037420761

Катарина Томић, katarinat@vaspks.edu.rs, 037420760, 062794234

Милош Агатоновић, Доктор наука – филозофија, Академија васпитачкомедицинских струковних студијa; Александар Добријевић, Доктор наука, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

Милош Агатоновић, Доктор наука – филозофија, Академија васпитачкомедицинских струковних студијa; Александар Добријевић, Доктор наука, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

друштвене науке

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Циљ програма јесте подробно упознавање васпитача и наставника са класичним концепцијама хуманистичког васпитања и образовања, општим теоријама васпитања и образовања, класичним теоријама Bildung-а и њиховим савременим критичарима

Програм омогућава да васпитачи и наставници стекну теоријска знања о општим теоријама васпитања и образовања Платона, Аристотела и Русоа и класичним теоријама Bildung-а од Песталоција, преко Канта и Хегела, до Хумболта, те са њиховим другачијим разрадама од Ничеа преко Адорна до Лисмана. Познавање наведених класичних хуманистичких теорија васпитања и образовања, које за циљ васпитања и образовања постављају формирање целовитих, одговорних, самосталних и слободних личности, требало би да усмери саму праксу васпитања и образовања ка том циљу.

Исход похађања програма био би познавање основних поставки класичних концепција хуманистичког васпитања и образовања, разумевање општих теорија васпитања и образовања Платона, Аристотела и Русоа, разумевање класичних концепција Bildung-а, као и увиђање њиховог значаја у савременом свету. Познавање и разумевање класичних хуманистичких теорија васпитања и образовања требало би да има реперкусије на праксу васпитања и образовања, усмеравајући целокупну васпитно-образовну активност ка циљу формирања целовитих личности, формирању интелекта и карактера код људи чинећи их одговорним, самосталним и слободним.

 • 1. дан
  • Опште теорије у филозофији васпитања и образовања
  • пауза
  • Платон: васпитањe и образовањe за врлину
  • пауза
  • Аристотел: васпитање и образовање за срећу
  • пауза
  • Русо: васпитање и образовање за слободу
  • пауза ѕа ручак
  • Појам и концепције Bildung-а
  • пауза
  • Концепција просвећености код Канта
  • пауза
  • Ничеова критика општег образовања
  • пауза
  • Адорнова критика полуобразовања и Лисманова теорија необразованости

30

дана: 1
бодова: 8

2500 РСД