Коридори Србије

Каталошки број програма: 792  

Не

Географски институт Јован Цвијић, САНУ, Ђуре Јакшића 9/3, 11000 Београд, general@gi.sanu.ac.rs, 00381112636395, 00381112636276, 00381112637597

Милена Панић, m.panic@gi.sanu.ac.rs, 00381112636395, 00381641972993, 00381112637597

Марко Милошевић, Магистар географије, Географски институт „Јован Цвијић” САНУ; Ана Милановић Пешић, доктор географије, Географски институт „Јован Цвијић” САНУ; Радмила Милетић, Магистар просторног планирања, Географски институт „Јован Цвијић„ САНУ;

Ана Милановић Пешић, доктор географије, Географски институт „Јован Цвијић” САНУ; Радмила Милетић, Магистар просторног планирања, Географски институт „Јован Цвијић„ САНУ; Јелена Ковачевић-Мајкић, магистар географије, Географски институт „Јован Цвијић„ САНУ; Драгана Миљановић, магистар просторног планирања, Географски институт „Јован Цвијић„ САНУ; Марко Филиповић, Мастер, Географски институт ''Јован Цвијић'' САНУ; Милена Панић, доктор географских наука, Географски институт „Јован Цвијић„САНУ Београд; Радомир Поповић, доктор историје, Историјски институт; Драгољуб Штрбац, /, Географски институт „Јован Цвијић” САНУ;

природне науке

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Осавремењaвање и унапређивање квалитета наставног рада кроз стручно и научно оспособљавање наставника. Стицање нових и систематизација постојећих знања, потребних за креативнију реализацију наставних и ваннаставних активности у области географије.

- Упознавање наставника са савременим приступом у разумевању географског простора, његовог поимања са различитих аспеката, а нарочито са аспекта умрежавања простора; - Разумевање коридора као носилаца савремених друштвено-економских, интеграцијских, демографских и културних процеса на простору Србије; - Обучавање наставника за коришћење различитих извора географских информација у наставним садржајима са циљем развоја проблемског модела рада у настави географије и других наставних предмета; - Унапређивање способности интердисциплинарног приступа у раду наставника и имплементирање тема о коридорима у наставне и ваннаставне активности.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

1. данПростор - географски просторПаузаТеорије о коридоримаПаузаПаневропски коридориПаузаКоридори СрбијеПаузаФизичко-географске детерминанте коридора СрбијеПаузаЕколошки коридори СрбијеПаузаДемографски системи и коридориПаузаИсторијски развој саобраћајне инфраструктуре у XIX и почетком XX века2. данДруштвено-историјски процеси и коридори СрбијеПаузаПривредни системи у зони коридора и осовина развојаПаузаРегионална сарадња у зони коридораПаузаСтање животне средине у зони коридораПаузаКоридор - фактор трансформације простораПаузаИнституционални и законски оквир управљања коридорима СрбијеПаузаСадржаји о коридорима Србије у наставним плановима и програмима историје и географијеПаузаРадионица

30

дана: 2
бодова: 16

Цена семинара по полазнику износи 5.000 дин. У ову суму су урачунати следећи трошкови: - Хонорар реализатора (бруто), - Ручак и освежење за полазнике (кафа/чај и безалкохолни напитак) - Путни трошкови реализатора - Амортизација - Радни материјал за полазнике (фасцикла, радна свеска, оловка, CD са материјалом који је презентован на семинару и стручни радови)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Краљ Петар I", Краља Петра 7, Београд Ана Милановић Пешић, Радмила Милетић, Јелена Ковачевић-Мајкић, Драгана Миљановић, Марко Филиповић, Милена Панић, Радомир Поповић 27 3.83
2 Географски институт "Јован Цвијић" САНУ, Ђуре Јакшића 9/3, Београд Ана Милановић Пешић, Радмила Милетић, Јелена Ковачевић-Мајкић, Драгана Миљановић, Марко Филиповић, Милена Панић, Радомир Поповић, Драгољуб Штрбац 12 3.89
3 Географски институт "Јован Цвијић" САНУ, Ђуре Јакшића 9/3 Београд Ана Милановић Пешић, Радмила Милетић, Јелена Ковачевић-Мајкић, Драгана Миљановић, Марко Филиповић, Милена Панић, Радомир Поповић, Драгољуб Штрбац 14 3.77

Укупно учесника: 53 | Просечна оцена: 3.83