ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Каталошки број програма: 660  

Не

Центар за образовање и професионални развој, Текеришка 18А, 11221 Београд, eduscimail@ceoprora.rs, 0114054597

Радован Антонијевић, aa_radovan@yahoo.com, 0114054597, 0638118889

Радован Антонијевић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Београду

Мирјана Сенић Ружић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Београду; Наташа Николић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Саша Дубљанин, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Радован Антонијевић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Београду

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Развијање педагошких и дидактичко-методичких компетенција наставника и стручних сарадника у области вредновања постигнућа ученика у настави, као основе за стварање подстицајне климе у настави за ефикасно учење.

- Унапређивање неопходних педагошких и дидактичко-методичких компетенција наставника за увођење различитих иновативних приступа у процесу вредновања постигнућа ученика, са посебним нагласком на облашћу формативног оцењивања, - Стицање знања и компетенција ефикасног оцењивања у складу са предвиђеним критеријумима оцењивања, - Стицање и проширивање знања о карактеристикама поступака тестирања у настави као средства ефикасног оцењивања, као и стицање компетенција примене тестова знања у процесу оцењивања, - Стицање неопходних компетенција за организовање портфолија ученика као средства ефикаснијег оцењивања.

На теоријском плану – проширивање професионалних знања о кључним својствима вредновања постигнућа ученика у настави, чиме се омогућава и доприноси ефикаснијем учењу и сазнавању. На практичном плану – допринос практичном раду учитеља/наставника са ученицима, у смислу развијања компетенција примене стечених знања и вештина у процесу оцењивања, у циљу остварења стимулативне климе за учење и сазнавање у настави, што би представљало допринос унапређивању постигнућа ученика.

 • 1. дан
  • (1) Основе процеса вредновања постигнућа ученика и формативно оцењивање
  • Пауза
  • (2) Критеријуми оцењивања ученика
  • Пауза
  • (3) Тестови знања као средство вредновања постигнућа ученика
  • Пауза
  • (4) Ученички портфолио као средство ефикасног оцењивања

30

дана: 1
бодова: 8

Бруто износ цене семинара за групу од 30 учесника је 34.440 динара, односно по учеснику бруто износ цене семинара је 1.148 динара, односно. У бруто износу за групу нето износ хонорара реализатора семинара је 24.000 динара (800 динара по учеснику), а износ пореза и доприноса је 10.440 дин (348 динара по учеснику). На укупан бруто износ за групу додају се трошкови превоза (у случају реализације изван места пребивалишта реализатора).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Свети Сава", Гложане Наташа Николић, Радован Антонијевић 27 3.98
2 ОШ ''Владислав Петковић Дис'', Грљан Наташа Николић, Радован Антонијевић 30 3.98
3 ОШ ''Вељко Дугошевић'', Милана Ракића 41, Београд Наташа Николић, Радован Антонијевић 30 3.27
4 Гимназија Пирот, Српских владара 128, Пирот Наташа Николић, Радован Антонијевић 30 3.99

Укупно учесника: 117 | Просечна оцена: 3.81