Критичко мишљење и креативност у настави филозофије

Каталошки број програма: 285  

Не

Српско филозофско друштво, Студентски трг 1, srpsko.filozofsko.drustvo@gmail.com, 0641549169

Александар Стевановић, dr.aleksandar.stevanovic@gmail.com, 0112513218, 0641549169

др Александар Стевановић, Доцент, доктор наука филозофије , „Техноарт Београд“, Правни факултет Нови Сад

др Александар Стевановић, Доцент, доктор наука филозофије , „Техноарт Београд“, Правни факултет Нови Сад; Нена Шурлан, Дипломирани филозоф, Гимназија "Руђер Бошковић"

друштвене науке

наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање компетенција наставника за примену техника критичког мишљења и креативно коришћење различитих облика и метода рада у настави усмереној на компетенције и исходе.

1. Упознавање наставника са предметним и међупредметним компетенцијама и образовним исходима, и начинима на које се њихова повезаност остварује у настави. 2. Оснаживање наставника да унапреде образовни рад методама и техникама погодним да се код ученика развија критичко мишљење као специфична предметна компетенција. 3. Подстицање креативности наставника у осмишљавању, планирању и реализацији наставе усмерене на компетенције и исходе. 4. Развијање инструмената и начина евалуације ученичких постигнућа и сопствене наставничке праксе.

Очекује се да полазници обуке: - планирају, реализују и евалуирају наставни процес с фокусом на развој предметних и међупредметних компетенција и остваривање образовних исхода; - користе широку лепезу активности повезаних са вештинама критичког мишљења за постизање пројектованих исхода наставе; - буду мотивисани да креативније планирају, реализују и евалуирају наставни рад: - осавремене понуду наставних и ваннаставних облика рада која резултира већом укљученошћу ученикa.

 • 1. дан
  • 1. Осавремењивање наставе филозофије усмеравањем на компетенције и исходе
  • 2. Критичко мишљење као кључна компетенција у настави филозофије
  • 3. Примена критичког мишљења у пракси (дебата и дијалектика)
  • 4. (Само)оцењивање као интегрални део развоја критичког мишљења
  • 5. Креативни приступ у настави филозофије - примери добре праксе

25

дана: 1
бодова: 8

3000 динара Хонорари аутора и реализатора са трошковима материјала Трошкови пословања организатора, књиговодства, израде уверења, други трошкови, администрација и ПТТ-а У цену нису урачунати путни трошкови и трошкови закупа радног простора

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Српско филозофско друштво, Чика Љубина 18 - 20., Београд др Александар Стевановић, Нена Шурлан 15 3.77

Укупно учесника: 15 | Просечна оцена: 3.77