Одељењски старешина - кључни фактор у образовно-васпитном систему

Каталошки број програма: 6  

Не

Центар за унапређивање квалитета рада у образовним установама-ЦУКРОУ, Маршала Тита, 157, Добановци, Сурчин, Београд, ivana.stjepanovic7@yahoo.com, 0606459717, 0606459717

Ивана Стјепановић, ivana.stjepanovic7@yahoo.com, 0616900361, 0616900361

Ана Лазаревић, дипломирани професор, ОШ „Ђуро Стругар“ ,Нови Београд; Милош Бјелановић, Професор физичке културе, Земунска гимназија; Дејан Недић, Мастер економиста, Друга економска школа; Ана Лукић, Дипломирани педагог, ОШ “Мајка Југовића“; Ивана Стјепановић, Професор српског језика и књижевности, ОШ „Надежда Петровић“; Марија Талијан, Мастер психолог, Земунска гимназија

Ана Лазаревић, дипломирани професор, ОШ „Ђуро Стругар“ ,Нови Београд; Милош Бјелановић, Професор физичке културе, Земунска гимназија; Дејан Недић, Мастер економиста, Друга економска школа; Ана Лукић, Дипломирани педагог, ОШ “Мајка Југовића“; Ивана Стјепановић, Професор српског језика и књижевности, ОШ „Надежда Петровић“; Марија Талијан, Мастер психолог, Земунска гимназија

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Подизање свести о значају и важности улоге одељењског старешине и унапређивање компетенција за комуникацију и ефикасан рад

-упознавање са законском регулативом и обавезама одељењског старешине и примена у пракси; -развој и унапређивање комуникационих вештина одељењских старешина пружањем конкретних комуникационих техника; -препознавање стила руковођења одељењем и ефекта на климу у одељењу и понашање ученика; -развој компетенција за унапређивање социјалних односа у одељењској заједници; -превенција повреда обавеза и повреда забрана; -унапређивање организационе, административне и педагошке улоге одељењских старешина;

Унапређене вештине за практично решавање проблемских ситуација у односу са свим актерима у образовно – васпитном систему; Примена демократског стила руковођења одељењем; Унапређене вештине превенције лакших и тежих повреда обавеза и повреде забрана кроз: - познавање законске регулативе неопходне за рад одељењског старешине; -унапређене комуникацијске вештине одељењских старешина; Познавање баријера у комуникацији и техника за превазилажење; Доводи у везу квалитет ученичких постигнућа са квалитетом сарадње са свим релевантним актерима;

 • 1. дан
  • Увод у тему: представљање садржаја и циљева обуке; представљање предавача.
  • Теоријски оквир рада одељењског старешине - значај, улога и задаци
  • Пауза
  • Законски оквир рада одељењског старешине
  • Пауза за ручак
  • Компетенције одељењског старешине
  • Пауза
  • Стилови руковођења одељењем
 • 2. дан
  • Сарадња одељењског старешине у оквиру унутрашње мреже
  • Пауза
  • Сарадња одељењског старешине у оквиру спољашње мреже
  • Пауза за ручак
  • Примери из праксе - решавање проблемских ситуација одељењског старешине
  • Пауза
  • Упитник за самопроцену рада одељењског старешине и акциони план
  • Евалуација семинара

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику: 5 000,00 дин. Спецификација цене: -Хонорари за предаваче: 6x12 000 (по учеснику 2 360,00 дин) -доприноси за хонораре: 1274,40 дин. -трошкови смештаја за предаваче: 500, 00 дин. -трошкови превоза: 400,00 дин. -материјал за реализацију семинара (flipchart табла, маркери, папир за фотокопирање, стикери, хемијске оловке, нотеси, кесе за материјал, сертификати) 465, 60 динара

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ Павле Савић, Косте Нађа 25, Београд Милош Бјелановић, Ивана Стјепановић 24 3.96
2 Основна музичка школа Невена Поповић, Булевар револуције 19, Гроцка Милош Бјелановић, Ивана Стјепановић 51 3.96
3 Музичка школа Петар Коњовић, Грчића Миленка 71, Београд Милош Бјелановић, Ивана Стјепановић 60 3.94

Укупно учесника: 135 | Просечна оцена: 3.95