Припрема ученика за тржиште рада – самопроцена вештина и представљање послодавцима

Каталошки број програма: 70  

Не

Fondacija Tempus, Ruže Jovanović 27a, info@tempus.ac.rs, 0113342430, ,

Ivana Vulić, info@tempus.ac.rs, 0113342430, 0640662035,

Софија Петровић, Мастер професор језика и књижевности, Фондација Темпус – Euroguidance центар; Јована Павловић, Дипломирани педагог, Фондација Темпус - Europass центар; Горан Богуновић, Дипл. политиколог, Фондација Темпус; Јелена Драгаш, Мастер проф. енглеског језика и књиж., Фондација Темпус; Милош Петровић, докторанд међународних и европских студ., Фондација Темпус;

Софија Петровић, Мастер професор језика и књижевности, Фондација Темпус – Euroguidance центар; Јована Павловић, Дипломирани педагог, Фондација Темпус - Europass центар; Горан Богуновић, Дипл. политиколог, Фондација Темпус

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Обучавање наставника и стручних сарадника за самостално вођење наставних и ваннаставних активности припреме ученика за тржиште рада, са посебним нагласком на самопроцену компетенција и вештине представљања послодавцима.

Развијање свести учесника о значају развијања способности самопроцене код себе и својих ученика. Упознавање учесника са Europass документима и алатима за представљање знања и вештина на тржишту рада. Упознавање учесника са процесом селекције кандидата на тржишту рада и смерницe за вођење интервјуа за посао. Оспособљавање учесника за примену представљеног пакета ресурса за припрему ученика за тржиште рада, што укључује активности самоевалуације, презентације себе и својих постигнућа у писаној форми и на разговору са послодавцем. Обучавање учесника за коришћење додатних ресурса, као и за самостално развијање нових материјала и активности за припрему ученика за тржиште рада.

Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данСамопроцена језичких вештина и дигиталних компетенцијаПредстављање компетенција у биографијиПредстављање послодавцима

30

дана: 1
бодова: 8

Учешће на обуци је бесплатно.