Грађанско васпитање као животна вештина

Каталошки број програма: 332  

Не

Национална асоцијација наставника/ца Грађанског васпитања и сарадника/ца НАГВИС, Милићева 8а/10, asocijacijagv@gmail.com, 0641176785

Мелита Ранђеловић, nagvisobuke@gmail.com, 0113433093, 0641176785

Славица Младеновић Ивановић, професор разредне наставе, ОШ „Никола Тесла“ Винча; Снежана Ракић, дипломирани педагог, ОШ „Никола Тесла“ Винча; Татјана Матијаш, Дипломирани педагог, Саобраћајно-техничка школа, Земун; Ивана Јевђеновић, Професор француског језика, ОШ „14.октобар” Барич

Снежана Ракић, дипломирани педагог, ОШ „Никола Тесла“ Винча; Татјана Матијаш, Дипломирани педагог, Саобраћајно-техничка школа, Земун; Ивана Јевђеновић, Професор француског језика, ОШ „14.октобар” Барич

изборни и факултативни предмети

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Подршка развоју компетенција наставника да креативно и иновативно одговоре на изазове са којима се сусрећу у планирању, припремању и реализацији наставе Грађанског васпитања и нових програма Слободних наставних активности (у даљем тексту СНА).

• Унапређивање вештина наставника да креирају нове приступе планирања, припремања и реализације наставе Грађанског васпитања и СНА • Јачање компетенција натавника за успешно остваривање трансфера метода и техника рада, коришћења извора података и техника евалуације у настави • Унапређивање вештина наставника за мотивисање и веће ангажовање свих ученика у настави кроз истраживачке и пројектне активности • Подстицање наставника да интерактивно повезују садржаје различитих наставних предмета у циљу јачања општих и међупредметних компетенција ученика • Оснаживање наставника да користе различите подстицаје у јачању компетенција ученика за самостално учење, истраживање, креирање различитих активности и пројеката на различите теме

•Учесници оснажени у планирању наставе Грађанског васпитања и СНА •Учесници су охрабрени да користе трансфер метода,техника и облика рада,креирају и примењују различите технике евалуације •Учесници су обучени да на различите начине мотивишу и ангажују све ученике да учествују у истраживачким и пројектним активностима •Учесници су оснажени да остварују интерактивно међупредметно повезивање у циљу јачања компетенција ученика за самоучење,истраживање,креирање пројеката и активности у школи и ван ње •Учесници су оспособљени да активно раде на промоцији пројектних и других наставних активности у школи и ван ње •Учесници знају ученичке компетенције за 21.век и препознају могућности њиховог развијања кроз наставу Грађанског васпитања и СНА

 • 1. дан
  • Грађанско васпитање као животна вештина
  • Програми наставе и учења Грађанског васпитања и СНА (Слободних наставних активности)
  • Од исхода и компетенција до сценарија за конкретан час
  • Пауза
  • Од исхода и компетенција до сценарија за конкретан час
  • Израда оперативног /годишњег тематског плана наставе
  • Пауза
  • Пројекат - од идеје до реализације
  • Промоција пројектних и других наставних активности
  • Пауза
  • Технике евалуације и самоевалуације
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1800 динара по учеснику за групу од 30 учесника. Спецификација цене: надокнада реализаторима, трошкови организатора програма, радно – потрошни материјал. Путни трошкови и смештај се додатно наплаћују.