Индивидуализација – кључ подучавања и развоја свих ученика

Каталошки број програма: 547  

Не

ОШ "Академик Миленко Шушић", Пионирска 5, gucaosnovna@gmail.com, 032854599

Драгица Дојчиновић, osnovnaguca@gmail.com, 032344117, 0603441170

Марина Павловић, дипломирани психолог, ОШ „Танаско Рајић“; Наташа Турунташ, професор српског језика и књижевности, ОШ „Танаско Рајић“

Марина Павловић, дипломирани психолог, ОШ „Танаско Рајић“; Наташа Турунташ, професор српског језика и књижевности, ОШ „Танаско Рајић“

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Подизање нивоа компетенција полазника за постизање ефектног подучавања базираног на индивидуализацији у наставном процесу и усмереног на развијање општих компетенција ученика.

Повезивање законске регулативе са индивидуализацијом и њене предности за успешност подучавања; Унапређивање знања наставника о општим компетенцијама ученика и како их развијати; Оснаживање наставника за планирање, праћење и вредновање наставног часа у складу са стандардима квалитета наставе и учења; Упознавање са карактеристикама ученика од значаја за индивидуализацију наставе; Стицање знања о психолошким принципима учења и мотивационим профилима ученика и њихово повезивање са индивидуализацијом подучавања; Оснаживање наставника за ефектан одабир облика индивидуализације у складу са специфичностима ученика; Развијање вештина наставника за креирање сопствене стратегије подучавања у конкретном одељењу.

Полазник: Зна законску регулативу која обавезује на индивидуализацију; зна да је повеже и примени у свом раду; зна карактеристике ученика релевантне за индивидуализацију наставе; уме да планира и реализује час у складу са спевифичностима одељења и да допринесе развијању компетенција ученика; зна стандарде квалитета наставе и учења и руководи се њима при планирању, реализацији и вредновању наставног часа; уме ефектно да повеже принципе учења и мотивационе профиле ученика са индивидуализацијом подучавања; зна да одабере одговарајуће облике индивидуализације; оспособљен је да креира сопствену стратегију подучавања у конкретном одељењу.

  • 1. дан
    • Индивидуализација наставе- од законске регулативе до праксе
    • Предуслови упешног подучавања базираног на индивидуализацији
    • Етапе и облици индивидуализације
    • Планирање наставе- стандарди, компетенције, специфичности одељења

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику за групу од 26 до 30 учесника -1 500,00 динара; Цена по учеснику за групу од 21 до 25 учесника - 1 800,00 динара; Цена по учеснику за групу од 15 до 20 учесника -2 400,00 динара. Цена укључује хонорар реализатора семинара, трошкове радног материјала, сертификате и порезе. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Лукреција Анкуцић", Маршала Тита 27, Самош Марина Павловић, Наташа Турунташ 22 3.86
2 Гимназија и економска школа "Јован Јовановић Змај", Сомборска 18, Оџаци Марина Павловић, Наташа Турунташ 11 3.93
3 ОШ "22.децембар", Доња Трепча Марина Павловић, Наташа Турунташ 19 3.97

Укупно учесника: 52 | Просечна оцена: 3.92