Зоо-еко радионица

Каталошки број програма: 789  

Не

Департман за биологију и екологију ПМФ Универзитет у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 3, 21 000 Нови Сад, biologija@dbe.uns.ac.rs, 0214852659, 0214852694, 021450620

Зорана Бановачки, zorana.banovacki@dbe.uns.ac.rs, 0214852698, 0637150391,

Зорана Бановачки, доктор биолошких наука, Природно-математички факултет; Оливера Бјелић Чабрило, доктор биолошких наука, Природно-математички факултет;

Зорана Бановачки, доктор биолошких наука, Природно-математички факултет; Оливера Бјелић Чабрило, доктор биолошких наука, Природно-математички факултет;

природне науке

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Увођење практичних вештина у настави биологије применљивих у основним и средњим школама. Развијање запажања и мултидисциплинарног приступа проблематици проучавања, значају и заштити биодиверзитета и животне средине.

Савладавање технике прикупљања, препаровања и детерминације ентомолошког материјала. Упознавање са диверзитетом фауне Србије и угроженим аутохтоним врстама. Упознавање са значајем алохтоних и инвазивних врста и мерама за њихово праћење и контролу. Савладавање метода математичке анализе и графичког приказвиања еколошких карактера и параметара уз практичние примере деловања абиотичких и биотичких фактора.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета

1. данМетоде сакупљања ентомолошког материајала и израда потребне опреме Методе фиксирања, препарирања и чувања материјала и израда школских збиркиПаузаПринципи детерминација ентомолошког материјалаДиверзитет фауне и угрожене, заштићене и врсте које су природне реткости СрбијеПаузаАлохтоне и инвазивне врсте и њихов утицај на аутохтону фаунуБиотички фактори: односи исхране, однос предатор-плен, ширина трофичке нишеПаузаДеловање абиотичких фактора- температураДеловање абиотичких фактора – едафски фактор

20

дана: 1
бодова: 8

Цена програма по учеснику износи 3.000,00 дин. и она укључује: радни и потрошни материјал, коришћења опреме и припремљена штампана скрипта за програм "Зоо-еко радионица„ са одговарајућим CD-ROM-ом којe учесници семинара добијају. Такође, урачунато је и освежење за полазнике и надокнада предавачима.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Департман за биологију и екологију, ПМФ Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 2 Оливера Бјелић Чабрило 5 4

Укупно учесника: 5 | Просечна оцена: 4