Иновације у приступима, методама и техникама у настави француског језика на различитим узрастима и нивоима знања.

Каталошки број програма: 876  

Не

ПУ Жил Верн, Ђорђа Никшића Јохана 30, Нови Сад , julesverne@mts.rs, 021630527, 062281161, 0216310025

Јелена Гламочанин, julesverne@mts.rs, 062281161, 062281161, 0216310025

Јелена Гламочанин, Професор француског језика и књижевности, ПУ "Жил Верн" ; Снежана Гудурић, доктор филолошких наука, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет;

Јелена Гламочанин, Професор француског језика и књижевности, ПУ "Жил Верн" ; Снежана Гудурић, доктор филолошких наука, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет; Вања Манић-Матић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду; Наташа Поповић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду; Наташа Радусин-Бардић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду; Тамара Валчић Булић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду;

страни језик

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Омогућити наставницима да стекну неопходна знања и вештине како би одговорили новим потребама својих ученика, односно, изазовима савремене наставе француског језика на различитим узрастима и нивоима.

Пружити наставницима : Увид у нове приступе у настави страног језика Упознавање са алатима и материјалима који подстичу мотивацију ученика за учење, са могућностима примене нових технологија, апликација и програма, као и упознавање са могућностима употребе Интернета на часу Обуку да да самостално планирају и креирају наставни материјал у складу са узрастом и нивоом знања ученика Обуку за креирање позитивне радне атмосфере и њен значај Упознавање са начинима сензибилизације ученика за прихватање другог и другачијег, интеркултуралног учења, културе, франкофонијe Обуку за креирање критеријума за константан напредак ученика у складу са појединим развојним фазама и индивидуалним капацитетима ученика Обуку за нове видове евалуације

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи

1. данНови приступи у настави француског језика - холистички, пројектна настава, неформално образовањеПауза за кафу и чајАлати и материјали за подстицање мотивације ученика за учење француског језика.Пауза за ручак Практични рад на алатима и материјалима за подстицање мотивације ученика за учење француског језика.пауза за кафу и чајНови видови евалуације2. данПримена нових технологија у настави француског језика . Пауза за чај и кафуРадионичарска примена нових технологија у настави француског језикаПауза за ручакИнтернет на часу француског језика.Пауза за чај и кафуРадионица практичне употребе интернета на часу француског језика.3. данКреирање позитивне радне атмосфереПауза за чај и кафу Интеркултурално учење.Пауза за ручакПрактично интеркултурално учење.Пауза за чај и кафуКритеријуми за константан напредак ученика.

30

дана: 3
бодова: 24

Предвиђено је да се обука одржи у три дана. Цена за сва три дана је 6000 динара, односно 2000 динара по дану. У цену је урачунат и један оброк. Спецификација трошкова: • Средства за режијске трошкове Центра Жил Верн 10% (600,00 дин./200 дин) • Средства за материјалне трошкове (радни материјал, репро и потрошни материјал) 10% (600,00 дин/200 дин) • Трошкови накнаде за реализаторе програма 60% (3600,00 дин. бруто/1200 дин ) Трошкови за освежење учесника 20% (1200,00 дин./400 дин)