English in action

Каталошки број програма: 951  

Не

Дата Дидакта, Милутина Миланковића 1/45, Нови Београд, datadidakta@gmail.com, 0603017839

Маја Милорадовић, datadidakta@gmail.com, 0116558564, 0603017884

Марина Копиловић, Професор , ОШ "Стеван Сремац"; Ивона Ранђеловић, дипломирани филолог , ОШ “Вук Караџић” Печењевце

Марина Копиловић, Професор , ОШ "Стеван Сремац"; Ивона Ранђеловић, дипломирани филолог , ОШ “Вук Караџић” Печењевце

страни језик

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање капацитета наставника за стварање подстицајне радне атмосфере на часу и примену мулти-сензорног приступа и драме у настави енглеског језика за савладавање језичких вештина и стицање одговарајућих комуникативних компетенција.

Стицање знања и вештина за психо-физичку припрему ученика за учење, као и за правилан одабир разноврсних метода и техника рада у складу са принципима мулти-сензорног приступа настави, прилагођених узрасту, различитим способностима, и предзнањима ученика; стицање знања и вештина о примени драме, као и о методама и техникама рада које подстичу радозналост, критичко мишљење и креативност, а самим тим и мотивацију ученика за учење, а које стварају позитивну радну атмосферу; оснаживање капацитета наставника за континуирано и систематско развијање језичких вештина које доприносе развоју одговарајућих комуникативних компетенција код ученика; сагледавање квалитета сопственог рада кроз размену идеја са колегама.

Након завршене обуке, учесници ће бити оспособљени да: - разумеју важност психо-физичке припреме ученика за рад и учење; - створе подстицајну радну атмосферу; - примењују принципе мулти-сензорног приступа у настави слушања, говора, читања и писања; - примењују разноврсне методе и технике рада у складу са способностима, потребама и интересовањима ученика, а које су од кључне важности за мотивацију; - примењују различите драмске технике у настави којима се подстичу радозналост, критичко мишљењe и креативност код ученика; - подстичу истраживачки дух код ученика; - разумеју важност континуираног и систематског развијања језичких вештина и унапреде своје капацитете за развијање истих; - сагледају квалитет сопственог рада.

 • 1. дан
  • And action!
  • Kids who read, succeed!
  • Ask to learn, learn to ask
  • Imagine that!
  • Рефлексија и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1500 динара по учеснику. У цену су урачунати трошкови ангажовања реализатора програма, ручaк и освежење за учеснике, радни материјал и закуп простора у коме се програм реализује.