Друштвени развој ученика у савременој школи и друштву - упознај и покрени

Каталошки број програма: 50  

Не

Креативна педагогија , Косовска 77 Пожаревац, kreativnapedagogija@gmail.com, 012523290

Живкица Ђорђевић, zizipo77@hotmail.com, 012523290, 0658918467

Милена Васић, дипломирани педагог, ОШ ''Бата Булић'' Петровац на Млави; Живкица Ђорђевић, Специјализација из школске педагогије, Удружење "Креативна педагогија"; Светлана Спасић, Дипломирани педагог, Основна школа „Свети Сава“, Пожаревац

Милена Васић, дипломирани педагог, ОШ ''Бата Булић'' Петровац на Млави; Живкица Ђорђевић, Специјализација из школске педагогије, Удружење "Креативна педагогија"; Радиша Ђорђевић, /, Образовни форум; Нада Јелић, Специјалиста-инжењер прехрамбене технол , Пољопривредна школа са домом ученика Пожаревац; Светлана Спасић, Дипломирани педагог, Основна школа „Свети Сава“, Пожаревац; Јелена Драгојловић , Мастер комуникологије , Издавачка кућа "Креативни центар" Београд

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Оснаживање наставника за развој социјалних вештина ученика и компетенција важних за живот у заједници

• Оснаживање наставника за стварање школе која развоја компетенције ученика за живот у заједници. • Усмеравање наставника на стварање подстицајне климе у одељењу. • Упознавање наставника са карактеристикама социјалног развоја ученика, првенствено односа појединца и групе. • Подстицај за развој толеранције за превазилажење дискриминације. • Овладавање поступцима развоја социјалне интелигенције. • Развијање вештина за примену тимског рада и развијање лидерских особина ученика.

По завршетку обуке очекује се да ће наставници бити оспособљени да: • Планирају и реализују наставу и ваннаставни рад који подстиче развој друштвености, пријатељства, вештина потребних за живот у заједници. • Врше превенцију дискриминације, агресивности и насиља. • Подрже рад ученичких организација. • Подстакну ученички активизам, иницијативу, укључивање у друштвени живот школе и локалне заједнице. • Остваре партнерски однос са ученицима кроз међусобно поверење и уважавање. • Подстичу самопоуздање ученика.

 • 1. дан
  • Међусобно упознавање и представљање програма
  • Савремена школа и њена улога у развоју друштвености
  • Пауза
  • Друштвени развој деце и младих
  • Пауза
  • Стереотипи, предрасуде и дискриминација
  • Пауза
  • Социјална и емоционална интелигенција – карактеристике
  • Евалуација
 • 2. дан
  • Социјална и емоционална интелигенција – васпитљивост
  • Пауза
  • Принципи рационално-емотивнеа и когнитивно-бихевиорална терапија у унапређивању социјалних вештина
  • пауза
  • Поступци развоја друштвености – тимски рад и лидерство
  • Пауза
  • Акционо планирање за имплементацију програма у пракси
  • Евалуација

30

дана: 2
бодова: 16

3000 динара, што обухвата: презентовање програма, уговарање обука, припрема, реализација семинара, издавање уверења, обрада података, слање извештаја, комуникација ради евалуације програма са учесницима, пружање подршке учесницима након семинара за унапређивање рада, путни трошкови водитеља.