Предузетништво и производња у настави технике и технологије

Каталошки број програма: 798  

Не

Стручно удружење љубитеља технике и технологије МИГ ДАКТА, Сестара Јанковић 4, Београд, migdakta@sbb.rs, 0112756234, ,

Гордана Санадер, gordanasan@gmail.com, 0112756234, 0638376101, 0112756234

Милан Санадер, -, -; Гордана Санадер, -, Архитектонска техничка школа;

Милан Санадер, -, -; Гордана Санадер, -, Архитектонска техничка школа;

природне науке

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Циљ програма је да се учесник кроз рад на конкретним примерима и задацима обучи да тумачи производњу на свим нивоима, заинтересује да подстиче предузетнички дух ученика као и да након обуке захтеве које Програм поставља сведе на реално изводљиве.

Специфични циљеви програма су да се: • укаже учесницима на значај предузетништва и потребу развијања предузетничког духа у свакодневном животу • изради са учесницима употребно средство или модел од различитих материјала : дрво, папир, текстил и кожа поштујући принципе конструисања и примењујући ручну обраду материјала • припреми промотивни летак за израђено употребно средство или модел • излаже о серијској производњи уз демонстрацију модела машина • објасни разлика у примени појединачне и серијске производње • демострира кретање модела машина на основу готових програма • изради програм кретања модела машина • демострира кретање модела машина на основу израђених програма • покаже функционисање модела технолошке линије

наставник предметне наставе – основна школа

1. данПредузетништвоПојединачна производња ПаузаПојединачна производња-Практичан рад ПаузаМасовна производња ПаузаМасовна производња – Практичан рад Евалуација

20

дана: 1
бодова: 8

Цена за учесника је 2.000 динара. У цену су урачунати трошкови: пута организатора, освежења, штампаног материјала, материјала који се користи у практичном делу семинара, надокнаде за реализаторе семинара.