Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама

Каталошки број програма: 123  

Не

Центар за стручно усавршавање, Париске комуне бб, info@rcnis.edu.rs, 018202300

Јелена Анђелковић, anjelena@gu.ni.rs, 018202300, 0695146170

Младен Јовановић, Дипл проф. техн. образ., Дипл. маш. инж., Основна школа „Мирослав Антић“, Ниш; Валентина Андрејић Ристић, дипломирани филолог за српски језик и књ, Прва нишка гимназија ''Стеван Сремац''; Јасмина Гејо, дипломирани психолог, Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Младен Јовановић, Дипл проф. техн. образ., Дипл. маш. инж., Основна школа „Мирослав Антић“, Ниш; Валентина Андрејић Ристић, дипломирани филолог за српски језик и књ, Прва нишка гимназија ''Стеван Сремац''; Јасмина Гејо, дипломирани психолог, Министарство просвете, науке и технолошког развоја

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за властито професионално деловање и професионални развој;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
директор/помоћник директора - компетенције директора за обезбеђивање законитости рада установе;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Јачање компетенција Тима за заштиту деце и ученика од насиља и запослених у установи, у домену превентивног деловања и реаговања у ситуацијама насиља

Упознавање са полазним основама за планирање превенције – законска регулатива и извори података (база података о евидентираним случајевима насиља и ризичним местима, резултати спољашњег вредновања и самовредновања, упитник Безбедност школског окружења, специф. установе, израда Индивид. плана заштите) Унапређивање квалитета самовредновања кроз идентификовање могућих дескриптора за оне индикаторе у оквиру стандарда 5.3.( У школи функционише систем заштите од насиља) и 2.1.( Установа jе сигурна и безбедна средина) Унапређивање методологије за израду Плана превенције насиља и Индивидуалног плана заштите. Повећање осетљивости за предикцију могућих последица услед пропуштања корака у процедури и неблаговременог реаговања кад се насиље догоди.

Учесници ће бити оспособљени да: Разумеју суштину процеса самовредновања безбедности и прошире репертоар могућих дескриптора из праксе, који указују на оствареност стандарда 5.3. и 2.1. Израђују функционалне, опретивне планове превенције, усклађене са специфичностима установе. Успоставе базу података о случајевима насиља и кризних догађаја у школи/вртићу и користе као основ за планирање превенције. -Израђују функционалан Индивидуални план заштите усклађен са специфичностима понашања код ученика. Уочавају важност благовременог реаговања на насиље и придржавања прописаних корака у процедури.

 • 1. дан
  • Отварање скупа
  • Полазна тачка
  • Пауза
  • Самовредновање квалитета безбедности у установи
  • Оквир за израду плана превенције
  • Пауза
  • Модел годишњег планирања
  • Пауза
  • Реаговање кад се деси
  • Завршница и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.400,00 динара без ПДВ –а (У цену нису урачунати трошкови за радни материјал, путни трошкови до места реализације и смештај реализатора)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Регионални центар за професионални развој Ниш Младен Јовановић, Валентина Андрејић Ристић 20 4
2 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању,Париске комуне бб, Ниш Младен Јовановић, Валентина Андрејић Ристић 30 3.98
3 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању,Париске комуне бб, Ниш Младен Јовановић, Валентина Андрејић Ристић 29 3.95
4 Центар за стручно усавршавање Ниш,Париске комуне бб Младен Јовановић, Валентина Андрејић Ристић 18 3.97
5 ОШ "Станимир Вељковић Зеле", Стојана Љубића 2, Бојник Младен Јовановић, Валентина Андрејић Ристић 25 3.99
6 ШОМВО "Петар Коњовић" Бечеј, ул-Главна 5 Младен Јовановић, Валентина Андрејић Ристић 18 3.95
7 ШОМВО "Петар Коњовић" Бечеј, ул-Главна 5 Младен Јовановић, Валентина Андрејић Ристић 18 3.97

Укупно учесника: 158 | Просечна оцена: 3.97