Примена иновативних пословних модела у функцији развоја знања, вештина и ставова ученика

Каталошки број програма: 991  

Не

Висока пословна школа струковних студија "Проф. др Радомир Бојковић", Топличина 12, 37000 Крушевац, office@visokaposlovnaskola.edu.rs, 037420231, 037420230

Ана Скоруп, ana.skorup@visokaposlovnaskola.edu.rs, 037420231, 0612752030

Горан Лапчевић, Доктор економских наука, Висока школа за пословну економију и предузетништв; Ана Скоруп, доктор наука индустријског менаџмента, Висока пословна школа струковних студија „Проф. др; Зорана Никитовић, Доктор економских наука, Висока школа за пословну економију и предузетништв

Горан Лапчевић, Доктор економских наука, Висока школа за пословну економију и предузетништв; Ана Скоруп, доктор наука индустријског менаџмента, Висока пословна школа струковних студија „Проф. др; Зорана Никитовић, Доктор економских наука, Висока школа за пословну економију и предузетништв; Милан Крстић, доктор техничким наука , Милан Крстић, ПР, ИНОВАТИВНОСТ

стручни предмети у средњем стручном образовању

наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Стицање и развијање професионалних капацитета наставника и директора, потребних за реализацију наставних и ваннаставних активности у области примене иновативних пословних модела, у функцији развоја знања, вештина и ставова ученика.

Упознавање учесника обуке са иновативним пословним моделима. Овладавање савременим интерактивним методама наставе. Обучавање наставника и директора за самосталну израду пословних модела. Развијање вештине презентовања наставних садржаја интердисциплинарним приступом уз помоћ илустративно-демонстративних метода представљања. Развој компетенција наставника за методичке приступе који подстичу активан и одговоран однос ученика према начину на који презентују и изражавају властите ставове.

Очекује се да, по завршетку обуке, учесници буду оспособљени да: - идентификују релевантне елементе пословног модела, - дефинишу концепт и одговарајући садржај пословног модела, - изграде иновативни пословни модел, - примене пословни модел у функцији развоја знања, вештина и ставова ученика. Након обуке учесници су оспособљени да успешно користе иновативне пословне моделе у раду са ученицима и да њиховом применом доприносе развоју ученичких знања вештина и ставова.

 • 1. дан
  • Основни појмови и дефиниције пословног модела
  • Иновативни пословни модели
  • Пауза за кафу
  • Креативност и алати за подстицај креативности
  • Израда пословног модела
  • Пауза за ручак
  • Финансијска оцена пословног модела
  • Пауза за кафу
  • О појму и врстама комуникације
  • Вештине презентовања и елиминисање страха од неуспеха у презентовању
  • Евалуација семинара и попуњавање упитника од стране учесника

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 (две хиљаде) динара У цену су урачунати трошкови пута и хонорари аутора/реализатора, потрошни материјал, израда и издавање уверења.