Комплесни поступак и развој међупредметних компетенција

Каталошки број програма: 579  

Не

Тренинг центар "КОЦЕВСКИ", Нови Сад, Неимарска 17, tckocevski@gmail.com, 0606062562, 0612890030

Dr Danica Kocevska, tckocevski@gmail.com, 0213035785, 0606062562

Др Даница Коцевска, Доктор наука методике разредне наставе, ОШ „Михајло Пупин“ Ветерник, Нови Сад; Биљана Бошњаковић, ,

Др Даница Коцевска, Доктор наука методике разредне наставе, ОШ „Михајло Пупин“ Ветерник, Нови Сад; Биљана Бошњаковић, ,

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оснаживање наставника/ца за примену комплексног поступка у настави почетног читања и писања као модела искуственог и самоиницираног учења у истраживачкој средини за учење и развој међупредметних компетенција ученика/ца уз рефлексију праксе.

Усвајање основних поставки комплексног поступка као модела наставе почетног читања и писања. Овладавање поступком припреме и примене комплексног поступка по фазама. Уочавање значаја оснаживања ученика/ца за развој самопоуздања и самоиницираног учења применом самопроцене и самокорекције, прилагођене узрасту током примене комплексног поступка. Примена техника наставе и учења у креирању средине за учење у којој се одвија комлексни поступак и развијају међупредметне компетенције. Препознавање значаја комплексног поступка за подстицај непосредне интеракције ученика/ца са знањем, учење учења и унутрашње мотивације. Подршка наставницима/цама за остваривања исхода наставе почетног читања и писања и рефлексије праксе након завршетка обуке.

Након обуке наставници/е: -познају основне поставке комплексног поступка као модела наставе почетног читања и писања и све фазе његове примене. -препознају значај оснаживања ученика/а за развој самопоуздања и самоиницираног учења применом самопроцене и самокорекције, током примене комплексног поступка уз уважавање развојних особености ученика. -примењују технике наставе и учења на часу или тематском дану, које уз комплексни поступак подстичу непосредну интеракцију ученика/ца са знањем, уводе их у процес учење учења и оснажују њихову унутрашњу мотивацију. -самостално планирају и примењују поступак, креирају средину за учење у којој остварују исходе наставе и развијају међупредметне компетенције ученика/а уз перманентну рефлексију праксе

 • 1. дан
  • Увод у обуку
  • Зашто бирам комплексни поступак у првом разреду?
  • Пауза
  • Припрема за комплексни поступак
  • Значај и примена сликовница у развоју писања и читања – примери из праксе
  • Пауза за ручак
  • Приступ почетном читању и писању у комплексном поступку - вежбе
  • Кратке приче, писана слова и одговори на питања
  • Пауза
  • ВЕЖБА – Слике за описивање, састављање реченица и краћих састава
  • Планирање и програмирање
  • Рефлексија праксе и евалуација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

2.500,00 динара и то: за ауторске хонораре, превоз и радни материјал