Безбедност и здравље на раду (БЗР) на практичној настави у школи и пракси у систему дуалног образовања

Каталошки број програма: 898  

Не

Пољопривредна школа са домом ученика Соња Маринковић, ул. Илије Бирчанина бр.70, 12000 Пожаревац, poljsk@mts.rs, 012223388, 012541156, 012223388

Весна Васић, vesna.vet69@gmail.com, 012525316, 0643348946,

Саша Јелић, , Архитектонска техничка школа;

Саша Јелић, , Архитектонска техничка школа; Милутин Јелић, , Техпро д.о.о.; Драган Ристић, , Пољопривредна школа Пожаревац; Слободан Стојићевић, , Пољопривредна школа Пожаревац;

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособити наставнике стр.предмета у средњим стр.школама и институцијама образовања одраслих за развијање компетенција за планирање, програмирање и реализацију садржаја наставе водећи рачуна о корелацији пр.наставе са садржајима из области БЗР-а.

Стицање нових знања и вештина из области БЗР у оквиру практичне наставе стручних предмета у школи и праксе код послодавца, које су постале актуелне последњих година.

Наставник стручних предмета - средња стручна школа

1. данБЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ КАО НЕОДВОЈИВИ ДЕО СВАКОГ РАДНОГ ПРОЦЕСА ОСНОВЕ НАЦИОНАЛНОГ СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ И ДОБРА ПРАКСА У ЗЕМЉАМА ЕУ КОНЦЕПТ ПРОЦЕНА РИЗИКА КАО ОСНОВ ПРЕВЕНЦИЈЕ БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ОСНОВНЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ У ОБАВЉАЊУ ПОЈЕДИНИХ ПОСЛОВА И/ИЛИ РУКОВАЊУ ОПРЕМОМ ЗА РАДУГРАДЊЕ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ БЗР У НАСТАВУ СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА И ПРИПРЕМУ УЧЕНИКА ЗА ПРАКТИЧАН РАД

30

дана: 1
бодова: 8

2.500,00 динара плус ПДВ, укључује учешће на семинару, писани материјал, ЦД, и сертификат – наведена сума служи за покривање трошкова организације семинара и трошкова предавача.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Пољопривредна школа са домом ученика "Соња Маринковић" Илије Бирчанина 70. Пожаревац Милутин Јелић, Драган Ристић, Слободан Стојићевић 20 3.89
2 Пољопривредна школа са домом ученика "Соња Маринковић" Пожаревац Милутин Јелић, Драган Ристић, Слободан Стојићевић 30 3.93
3 Пољопривредна школа са домом ученика "Соња Маринковић" Пожаревац Милутин Јелић, Драган Ристић, Слободан Стојићевић 26 3.86

Укупно учесника: 76 | Просечна оцена: 3.89