Проблемска настава природе и друштва

Каталошки број програма: 800  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385, , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Иван Миловановић, спец. методике наставе ПиД, МА обр. политика, ОШ „Јоца Милосављевић„, Багрдан

Иван Миловановић, спец. методике наставе ПиД, МА обр. политика, ОШ „Јоца Милосављевић„, Багрдан; Маја Миловановић, професор разредне наставе, ОШ „Јоца Милосављевић„, Багрдан; Зорица Филиповић, професор разредне наставе, ОШ „Бошко Ђуричић„, Јагодина

природне науке

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Општи циљ програма је унапређивање квалитета наставног рада кроз јачање компетенција наставника и осталих учесника наставног процеса у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања за примену савремених модела наставе усмерених на исходе.

Специфични циљеви програма су: унапређивање методичких компетенција наставника за примену проблемске наставе као модела рада усмереног на исходе образовања и васпитања; мотивисање наставника за примену проблемског модела рада у настави природе и друштва и наставних предмета из подручја природних наука; оспособљавање наставника за артикулисање наставних часова по моделу проблемске наставе уз мобилисање искуства ученика, критичког односа према информацијама и коришћење различитих извора знања са циљем постизања дефинисаних исхода; размена професионалних искустава и примера добре праксе кроз представљање сценарија и материјала за учење током реализације семинара и након семинара кроз умрежавање наставника и организовање угледних часова.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Од традиционалне до савремене наставе Проблемски моделована настава Анализа часа проблемске наставе Артикулација часа проблемске наставе Проблемска настава: захтеви и могућности Сумирање и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.200,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Доситеј Обрадовић", Војислава Илића 5, Крушевац Иван Миловановић, Маја Миловановић 30 3.95
2 ОШ "Николај Велимировић" Владе Јовановића 52, Шабац Иван Миловановић, Маја Миловановић 30 3.97
3 путем интернета Иван Миловановић, Маја Миловановић 30 3.98

Укупно учесника: 90 | Просечна оцена: 3.97