Чему трансформативно учење

Каталошки број програма: 210  

Не

Центар за креативни развој - Књажевац, Трг ослобођења 1/5 19350 Књажевац, ckr.knjazevac@gmail.com, 062233263

Ана Јовановић, ckr.knjazevac@gmail.com, 062233263, 062233263

Зденка Миливојевић, MA образовних политика, ОШ „ Митрополит Михаило“ Соко Бања; Ана Јовановић, ,

Зденка Миливојевић, MA образовних политика, ОШ „ Митрополит Михаило“ Соко Бања; Ана Јовановић, ,

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Унапређење васпитне улоге наставе оснаживањем наставника за примену метода трансформативног учења у циљу формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву.

Упознавање наставника са значајем трансформативног учења за унапређење интеркултуралног образовања и васпитне улоге наставе. Упознавање наставника са ДИВ моделом – процесом настајања стереотипа и предрасуда. Оспособљавање наставника за примену технике Дрво проблема и дрво циљева као алатом за анализу и планирање активности са ученицима. Упознавање наставника са предусловима за трансформативно учење и његовим фазама. Оспособљавање наставника за примену технике трансформативног дијалога у настави. Проширивање знања наставника о ресурсима за примену интеркултуралног образовања и значају њихове примене у педагошкој пракси.

Учесници ће бити оспособљени да разумеју значај трансформативног учења за унапређивање васпитне улоге школе. Прошириће свест о могућностима којима се унапређује и обогаћује њихова настава и ствара окружење које одговара различитим ученицима и подстичу сарадничке активности. Овладаће различитим техникама ради примене трансформативног учења. Унапредиће вештине да креирају питања и задатке који подстичу креативно и критичко мишљење, као и анализу и преиспитивање личних ставова код ученика. Биће оспособљени да прикупљају и анализирају различите ресурсе за интеркултурално образовање и примењују их у пракси.

 • 1. дан
  • 1. Увод
  • 2.Трансформативно учење у функцији интеркултуралног образовања
  • Пауза
  • 3. Алати за трансформативно учење 1
  • Пауза
  • 4. Алати за трансформативно учење 2
  • Пауза
  • 5. Препоруке за проналажење, избор, креирање и употребу ресурса за интеркултурално образовање
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2000,00