Савремене методе наставе – улога огледа и примене ИКТ-а у концептуалном и процедуралном учењу

Каталошки број програма: 817  

Не

Друштво физичара Србије, Цара Душана 13, Београд, dfs@dfs.rs, 0117158191, 0606755544, 0113282619

Саша Ивковић, isale@ff.bg.ac.rs, 0117158191, 0606755544,

Саша Ивковић, доктор наука – физичке науке, Физички факултет Универзитета у Београду; Иван Дојчиновић, доктор физичких наука, Универзитет у Београду – Физички факултет;

Саша Ивковић, доктор наука – физичке науке, Физички факултет Универзитета у Београду; Јовица Милисављевић, , Математичка гимназија Београд; Предраг Савић, , Гимназија Краљево; Драгица Ивковић, , Математичка гимназија Београд; Марија Марковић, , Прва економска школа и ОШ Дринка Павловић, Београд;

природне науке

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање професионалних компетенција наставника природних наука. Развој специфичних знања и вештина за извођење наставе савременим методама. Јачање међупредметних компетенција увођењем различитих типова огледа и оспособљавањем за коришћење ИКТ.

Оспособљавање наставника за примену савремених метода рада у настави у циљу постизања концептуалног и процедуралног разумевања садржаја од стране ученика и обликовања њиховог функционалног знања. Стицање способности и умења за одговарајућу методичко–техничку примену различитих типова огледа (лабораторијски, демонстр., мисаони) чиме се постиже мотивисаност ученика за активно учешће у процесу наставе и подстиче развој критичког, аналитичког и дивергентног мишљења ученика. Овладавање техникама за коришћење савремених наставних средстава која су заснована на примени информационо комуникационим технологијама. Развијање међупредметних компетенција код наставника и ученика кроз употребу стандардних корисничких апликација за табеларне прорачуне.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данИстраживачки тип наставе – часови обраде наставне јединицеПаузаОгледи на часовима обнављања и утврђивања – концептуално и когнитивно учењеПаузаИнформационо комуникационе технологије у школским кабинетима

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику за 1 дан (8 сати) износи 2.000 дин., а за групу од 30 учесника износи 60.000 дин. У цену је укључено: упутства за реализацију огледа, фасцикле, бележнице, оловке, материјал за огледе, освежавајући напици. Реализаторима семинара је предвиђена надокнада и покривање путних трошкова.