Унапређивање компетенција за професионални приступ пракси у домовима ученика

Каталошки број програма: 757  

Не

Друштво учитеља Новог Сада, Булевар кнеза Милоша 12, Нови Сад, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0648634050, 0642131403 , 021544029

Зденка Рајковић, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0642001157, 0642131403

Марија Вукелић, доктор психолошких наука, Средњошколски дом Нови Сад

Марија Вукелић, доктор психолошких наука, Средњошколски дом Нови Сад; Бранка Илић, дипломирани школски психол-педагог, Дом ученика средњих школа ''Бранково коло'' Нови С

општа питања наставе

васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за професионални приступ пракси;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Упознавање са стандардима компетенција, унапређивање постојећих и развој нових компетенција и јачање капацитета васпитача и стручних сарадника у домовима ученика у повезивању компетенција са праксом, и њиховој примени у раду.

Упознавање учесника са компетенцијом ''за професионални приступ пракси'' прописаном за рад у домовима ученика Правилником о стандардима компетенција за професију васпитач у дому ученика и школи са домом ученика и његовог професионалног развоја (''Сл. гласник РС'', бр. 111/2020). Унапређивање знања, вештина и ставова потребних за све сегменте рада предвиђене компетенцијама за професионални приступ пракси у домовима ученика. Подстицање развоја нових и и унапређивање постојећих компетенција за рад у домовима ученика. Оснаживање васпитача и стручних сарадника за усклађивање свог рада са стандардима компетенција и другим правилницима који се односе на рад у домовима ученика.

Након похађања обуке, просечна оцена самопроцене развијености компетенција учесника за професионални приступ пракси биће виша (утврђена на основу резултата теста и ретеста). Резултат самопроцене користиће за планирање стручних усавршавања. Учесници ће користећи материјале са обуке примењивати прописе за све сегменте рада у својој пракси. Критички ће анализирати контекст у коме се одвија васпитни рад и унапредити сопствену праксу и праксу дома. Биће оспособљени да примене прописе што ће показати кроз реализацију задатака током обуке и кроз завршни задатак. Завршни задатак резултираће применом у пракси наученог на обуци (нов формулар, измена или новина у вођењу документације, нова или измењена процедура, допуна интерног правилника...).

 • 1. дан
  • 1. Увод
  • Прописи који уређују систем образовања и васпитања, ученички стандард и васпитни рад у дому ученика
  • 3. Организација рада установе
  • 4. Елементи демократске културе установе и Конвенције о правима детета
  • 5. Принципи и елементи планирања васпитног рада
  • 6. Модели праћења и вредновања сопственог рада и рада установе
  • 7. Облици и процедуре стручног усавршавања
  • 8. Начини формирања, вођења и чувања документације
  • 9. Основни софтверски алати
  • 10. Завршне активности

30

дана: 1
бодова: 8

2.500 дин. за групе од 20-30 учесника, а 3.000 дин. за групе мање од 20 учесника. У цену су урачунати: радни материјали, уверења о савладаној обуци програма стручног усавршавања, надокнаде и путни трошкови реализатора. У цену није урачунат смештај и исхрана тренера и учесника и обезбеђивање простора за рад.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Дом ученика средњих школа ''Патријарх Павле'' Београд Марија Вукелић, Бранка Илић 30 3.86
2 Дом ученика средњих школа ''Бранково коло'' Нови Сад, Улица Епископа Висариона бр. 3 Марија Вукелић, Бранка Илић 30 3.96
3 Дом ученика средњих школа, Планинска 1, Сремска Митровица Марија Вукелић, Бранка Илић 29 3.88
4 Дом ученика средњих школа "Јелица Миловановић" . Крунска 8, Београд Марија Вукелић, Бранка Илић 23 3.81
5 Пољопривредно-ветеринарске школа са домом ученика "Свилајнац", Краља Петра Првог 64, Свилајнац Марија Вукелић, Бранка Илић 27 3.97

Укупно учесника: 139 | Просечна оцена: 3.9