Изградња културе једнаких права, могућности и одговорности кроз образовно-васпитни процес

Каталошки број програма: 63  

Не

Образовање плус, Београд, Трише Кацлеровића 28/19, obrazovanjeplus@gmail.com, 0644255370, 0648948872

Весна Белчевић, obrazovanjeplus@gmail.com, 0638579935, 0648948872

Биљана Суботић, Професор разредне наставе, ОШ''Ђура Јакшић'', Београд; Татјана Вишацки, Доктор наука, UNDP

Марија Станојевић, Мастер психолог, ОЦД "Три мачке и две тачке"; Бојана Милутиновић, Дипломирани педагог-мастер рачунарства у, ОШ „Скадарлија“; ОШ „Влада Аксентијеви“; Јелена Пантић, Дипломирани професор разредне наставе, ОШ,, Иво Андрић“; Биљана Суботић, Професор разредне наставе, ОШ''Ђура Јакшић'', Београд

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Повећање капацитета наставног кадра за препознавање, разумевање и интегрисање родног аспекта у образовно-васпитни процес, као допринос изградњи културе засноване на ненасиљу и родној равноправности.

-Упознавање са основним појмовима везаним за родну равноправност, с посебним освртом на родну равноправност у образовно-васпитном раду. -Подсећање на појмове: стереотипи и предрасуде и како они доприносе стварању дискриминације; разумевање утицаја родних стереотипа на успех у школи и одабир правца даљег школовања. -Стицање сазнања о начелима на којима су засноване активности које промовишу родну равноправност и спречавају вршњачко родно засновано насиље. - Стицање информација о формално правном оквиру који обавезује на недискриминаторно понашање и о томе како родни аспект може да повећа ефикасност наставног процеса.

Очекиван исход је повећан капацитет наставног кадра да делују у правцу превенције насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације и тако проактивно доприносе стварању толерантне и недискриминативне средине за учење и развој сваког појединца.

 • 1. дан
  • Основни појмови и дефиниције везане за родни аспект
  • Пауза
  • Родни стереотипи и предрасуде
  • Пауза
  • Дискриминација и родно засновано насиље у школама
  • Пауза
  • Родни аспект у процесу образовања и васпитања
  • Пауза
  • Евалуација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 2000 динара. Цена укључује радне материјале, потврде о учешћу, хонорар реализатора семинара, порез и друге законске обавезе организације. У цену нису укључени трошкови смештаја и превоза реализатора (уколико се семинар организује ван Београда).