Наставна секција из хемије

Каталошки број програма: 811  

Не

СРПСКО ХЕМИЈСКО ДРУШТВО, КАРНЕГИЈЕВА 4 , shd@shd.org.rs, 0113370467, 0649790994, 0113370467

Вера Ћушић, office@shd.org.rs, 0113370467, 0649790994, 0113370467

Драгица Тривић, доктор хемијских наука, Универзитет у Београду, Хемијски факултет

Биљана Томашевић, доктор хемијских наука, Хемијски факултет Универзитета у Београду; Весна Милановић, мастер хемичар, Универзитет у Београду, Хемијски факултет; Катарина Путица, доктор хемијских наука, Иновациони центар Хемијског факултета у Београду

природне науке

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање компетенција наставника хемије за планирање и извођење различитих начина формативног и сумативног проверавања ученика према образовним циљевима, исходима и стандардима у области наставе хемије.

Унапређивање оспособљености наставника да планирају и примењују различите начине формативног и сумативног проверавања: - усклађено с методама наставе и учења хемије, као и за процену ефективности и ефикасности примењених метода наставе на основу ученичких постигнућа; -као подршка грађењу разумевања хемијских појмова; - за прикупљање података о развоју научне писмености код ученика основних и средњих школа; - као подршка за мотивисаност ученика да уче хемију.

наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

1. дан 1.Проверавање као подршка учењу 2.Формативно и сумативно проверавање као систем праћења напредовања ученика у учењу хемије 2. дан 3. Формативно и сумативно проверавање обликовано циљевима, исходима и образовним стандардима 4.Развијање различитих типова задатака за праћење и вредновање постигнућа ученика

30

дана: 2
бодова: 12

3.000,00 динара по полазнику