Превенција насиља и злостављања деце путем ИКТ-а

Каталошки број програма: 137  

Не

Центар за превенцију девијантног понашања код младих "Таргет", Јанка Чмелика 37а, centar.ns@gmail.com, 063528601, ,

Биљана Кикић Грујић, biljanagrujic@sbb.rs, 0216402419, 063528601,

Биљана Кикић Грујић, правник, Центар за превенцију девијантног понашања

Биљана Кикић Грујић, правник, Центар за превенцију девијантног понашања; Ивана Шобић, дипл. инж. графичког инжењерства и дизајна, Центар за превенцију девијантног понашања код младих; Драгана Ћорић, доцент, Правни факултет Универзитета у Новом Саду

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Информише просветне раднике о појму, врстама и последицама насиља и злостављања над децом и међу децом на интернету. Како да препознају, како да реагују, кораци у поступању, разговор са родитељима, рад са жртвом и насилником.

Развијање вештина, знања и копетенција просветних радника у случају насиља и злостављања деце путем интернета. Просветни радници се упознају са појмом, врстама, облицима и последицама овог вида насиља као што су: искоришћавање деце у порнографске сврхе, дистрибуција таквог материјала, вршњачко насиље на интернету, приступ недозвољеном и штетном садржају, сексуална злоупотреба деце путем интернета, злоупотреба личних података и фотографија, злоупотреба друштвених мрежа, Препознавање овог вида насиља над децом и међу децом и поступање. Значај превентивног рада са ученицима, родитељима и просветним радницима.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Добродошлица, представљање водитеља и учесника Улога појединих система у заштити деце од злостављања и занемаривања Улога појединих система заштите, препознавање и реаговање Пауза Препознавање и реаговање у случајевима насиља, сличности и разлике облика насиља у стварном и виртуелном свету Пауза за ручак Провера стеченог знања 2. дан Насиље и злостављање деце у стварном свету Насиље и злостављање деце у виртуелном свету Пауза препознавање и реаговање у случајевима насиља и злостављања децe у виртуелном свету Пауза за ручак Евалуација обуке, упитник и време за дискусију

30

дана: 2
бодова: 16

4.000,00 динара по полазнику