Интегрисана амбијентална настава

Каталошки број програма: 550  

Не

Универзитет у Београду - Географски факултет, Студентски трг 3/III, 11000 Београд , djordje.bozovic@gef.bg.ac.rs, 0112637421, 0641211150

Слађана Анђелкповић, slandjelkovic@gmail.com, 0113391412, 0638884746

Слађана Анђелковић, доктор педагошких наука, Географски факултет, Универзитет у Београду

Слађана Анђелковић, доктор педагошких наука, Географски факултет, Универзитет у Београду; Маја Врачар, доктор педагошких наука, Зуботехничка школа, Београд; Гордана Миловановић, Дипломирани педагог, Економска школа ,,Ваљево”; Јован Коцевски, професор разредне наставе, ОШ „Михајло Пупин“ Ветерник; Наташа Веселиновић, Дипломирани педагог, „Техноарт Београд“

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Стицање компетенција наставника за планирање, реализацију и евалуацију наставe и пројеката у различитим ваншколским амбијентима као специфичним срединама за поучавање и учење и подстицање интегрисаног, пројектног и холистичког приступа у настави.

Схватање улоге и значаја различитих амбијената и разумевање значења учења крз искуство, откривањем, истраживањем и стварањем у непосредној животној стварности, у којој се ученици сусрећу с природним и културним окружењем кроз директан контакт са предметима сазнања. Подстицање тимског рада наставника кроз примену интердисциплинарног тематског планирања и примену различитих стратегија наставе. Подизање свести наставника о истраживачком и пројектном приступу у настави и креирање пројектних задатака у циљу постизања квалитетнијих исхода и развијања међупредметних компетенција ученика. Развијање компетенција наставника за сарадњу са партнерима из локалне средине и родитељима у реализацији наставних и пројектних, активности у окружењу.

Полазници су оспособљени за планирање, реализацију и евалуацију интегрисане амбијенталне наставе и пројеката. Разумеју значај учења у аутентичном окружењу и потребу већег удела искуствених , активних облика учења ученика. Методички су обучени за примену наставних стратегија заснованих на учењу откривањем, истраживањем и стварањем у непосредној животној стварности кроз директан контакт са предметима сазнања. Примењују интердисциплинарно тематско планирање. Креирају истраживачке и пројектне задатке са акцентом на релевантним активностима ученика у различитим амбијентима у циљу развијања међупредметних компетенција. Оспособљени су за функционалније остваривање сарадње са родитељима и партнерима из окружења.

 • 1. дан
  • Увод у семинар и програм рада (пауза 15 мин)
  • Зашто амбијентална настава? Теоријска полазишта и потребе праксе.
  • Примена тематског планирања у амбијен. наст. и пројектима (пауза 45 мин)
  • Креирање истраживачких задатака и наставних сценарија за извођење интег. амбиј. наставе и пројеката
  • Презентовање, праћење, вредновање и оцењивање амбијент. нас. (пауза 15 мин)
  • Анализа активности на семинару и евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

По учеснику 1,500.00 динара. У цену је урачуната накнада предавачима, путни трошкови, радни материјал за учеснике семинара.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Гимназија Патријар Павле, Гочка 40 Слађана Анђелковић, Маја Врачар 28 3.99
2 Центар за стручно усаврашвање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац Слађана Анђелковић, Маја Врачар 23 4
3 ОШ "Браћа Груловић", Карађорђева 2, Бешка Слађана Анђелковић, Маја Врачар 30 3.93
4 ОШ " 22. јул", Наде Јаношевић бр. 4, Крчедин Слађана Анђелковић, Маја Врачар 15 4

Укупно учесника: 96 | Просечна оцена: 3.98