Професионализација одељењских старешина у сарадњи са родитељима

Каталошки број програма: 138  

Не

Педагошко друштво Србије, Теразије 26, Београд, drustvo@pedagog.rs, 003812687749, 0668013246,

Јелена Јовановић, drustvo@pedagog.rs, 0112687749, 0668013246,

Маја Врачар, дипломирани педагог – мастер, Зуботехничка школа, Звездара, Београд

Маја Врачар, дипломирани педагог – мастер, Зуботехничка школа, Звездара, Београд; Весна Урошевић, седми степен стручне спреме, Градска општина Звездара, Београд; Слађана Анђелковић, доктор педагошких наука, Географски факултет, Универзитет у Београду; Гордана Миловановић, Економска школа „Ваљево„

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Побољшање сарадње родитеља и школе кроз унапређење компетенција наставника и одељењског стaрешине у раду са родитељима

• Упознавање циљне групе семинара са основним правилима и стратегијама успешне комуникације на релацији одељењски старешина – ученик – родитељ • Обука одељењских старешина за овладавање радионичарским начином рада и савременим облицима и садржајима рада у сарадњи са родитељима • Сензибилизација одељењских старешина за рад са родитељима на пољу превентиве који ће се директно одразити и на положај ученика у школи • Упозанавање одељењских старешина са правима и одговорностима родитеља, као и начинима мотивисања родитеља за учешће у животу школе

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. дан Увод у програм семинара Значај и улога одељењског старешине у савременој школи кроз сарадњу са родитељима Облици и садржаји рада са родитељима Вештине визуализације, презентације и водитељства на родитељским састанцима 2. дан Педагошка радионица као облик наставног рада Вербална и невербална комуникација у контексту сарадње родитељ – одељењски старешина – ученик Подршка и оснаживање одељењских старешина за практичну примену, израда сценарија Вођење документације одељењског стaрешине о сарадњи са родитељима

30

дана: 2
бодова: 16

3.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Музичка школа "Даворин Јенко", Мишка Крањца 7, Београд Маја Врачар, Слађана Анђелковић 21 3.9
2 ОШ "Посавски партизани", Светог Саве 2, Обреновац Маја Врачар, Слађана Анђелковић 19 3.94
3 Економско-трговинска школа, Јована Шербановића 6, Пожаревац Маја Врачар, Слађана Анђелковић 30 3.86
4 Медицинска школа "7.април", Војводе Книћанина 1, Нови Сад Маја Врачар, Слађана Анђелковић 29 3.97

Укупно учесника: 99 | Просечна оцена: 3.92